Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Bodem niet verder uitgediept

woensdag 16 april 2014

Bodem niet verder uitgediept

Het maandag gevormde omkeerpatroon, een ‘hammer’ staat nog steeds als geldig bodempatroon op de borden. De kans is groot dat de AEX in de komende dagen verder kan herstellen naar de gap tussen 399 en 401,15.

 

Daling van 17 punten

In het lange en middellangetermijnbeeld is er technisch gezien nog steeds sprake van een stijgende trend. Nadat begin dit jaar de jaartop verder werd verhoogd naar een niveau van 409 is er wel sprake van een tijdelijke zijwaartse tendens van ongeveer 30 punten breed. Sinds begin dit jaar zijn er tot op heden al 3 correctieve bewegingen geweest. De huidige terugval is de 3e correctie. De AEX viel namelijk tot op heden 17 punten terug vanaf de recente top en bevindt zich daarmee in de grenszone van de overgang van een ‘mini-correctie’ naar een normale correctie.

 

Grafiek AEX-index op dagbasisStijgende middellangetermijntrend intact

De belangrijkste middellangetermijnsteunzone ligt tussen de 375 en 385. Bij 385 ligt de sinds eind 2012 stijgende bodemlijn die tijdens de recente 2e correctie bij 380 nog precies werd getest. Ook ligt rond dit niveau het nog steeds oplopende 200-daags gemiddelde. Als we kijken naar de stijging vanaf de bodem van medio 2012 dan ligt een minder steile en langere stijgende bodemlijn rond de 375, waar vlak onder nog de voormalige 2011-top bij 373 ligt. Zolang deze niveaus niet structureel neerwaarts worden doorbroken, blijft er sprake van een stijgende middellangetermijntrend.

 

Omkeerpatroon (hammer) nog steeds een geldig bodempatroon

Nadat recent de jaartop bij 409 opnieuw op een haar na werd getest, gingen wij uit van een beperkte terugval tot ongeveer 400 als aanloopje voor verdere opwaartse druk. Deze terugval is uiteindelijk uitgemond in de 3e ‘beperkte’ correctie van dit jaar. We gaan er hierbij nog wel vanuit dat deze terugval zal leiden tot de 1e hogere kortetermijnbodem. Twee dagen geleden werd de voormalige vanaf begin dit jaar dalende toppenlijn teruggetest. Deze voormalige weerstandslijn ligt vandaag bij 391,40 en daarmee gelijk aan de bodem van de afgelopen dagen bij 391,30. Een slotdoorbraak hieronder maakt de weg vrij voor een beweging naar de 385 – 386. Tegelijk met de test van deze voormalige dalende toppenlijn werd ook een grote ‘hammer’ (positief omkeerpatroon) gevormd. Dit kan de aanzet zijn voor de vorming van een hogere kortetermijnbodem.

 

Bevestiging bodempatroon noodzakelijk

Nadat veel indices belangrijke steunniveaus waren genaderd, zagen we in de afgelopen dagen meerdere omkeerpatronen vanuit de candlesticks ontstaan. Belangrijk is dat er nu bevestiging optreedt. In meerdere indices is er een duidelijk dalende toppenlijn te onderscheiden die in bijv. de S&P 500 en de Nasdaq 100 op minder dan een procent van de huidige niveaus ligt verwijderd. Een slotkoers hierboven betekent het einde van deze correctie. In de AEX is de dalende toppenlijn naar onze mening minder waardevol doordat er slechts twee raakpunten zijn die relatief erg dicht bij elkaar liggen. Belangrijker is de recente neerwaartse gap tussen de 399 en 401,15. Deze gap kan in de komende dagen worden opgezocht en een sluiting van deze gap zou ook het einde van deze terugval in kunnen luiden en de weg weer vrijmaken voor een hertest van de jaartop bij 409 en hoger.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 499,39 op AEX 10,1 5,44 5,46 -2,85 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 443,32 op AEX 5,0 11,05 11,07 -1,43 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 9,9 5,60 5,62 +2,75 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,1 10,90 10,91 +1,39 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 16 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.