Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Consolidatie rond jaartop

woensdag 4 juni 2014

Consolidatie rond jaartop

De consolidatie rond de jaartop gaat door. Deze fase duurt naar onze mening kort en de AEX kan op korte termijn zijn sinds maart opgaande trend vervolgen naar hogere jaartoppen. Doel blijft ongeveer 428.

 

Stijgende trend sinds maart intact

De sinds maart stijgende kortetermijntrend is nog steeds intact. Deze trend werd gestart nadat de jaarbodem in maart opnieuw werd getest. Hierna werd de 1e hogere bodem gevormd tijdens de 3e correctie van dit jaar in april in de zone 391,30 – 394,70. De recente kortstondige en beperkte terugval naar 397,70 is daarna het volgende raakpunt. Ondertussen is deze sinds maart stijgende bodemlijn opgelopen naar 401. Zolang deze opgaande trendlijn intact blijft, lijkt een verdere stijging in de komende weken het meest reëel scenario.

 

Grafiek AEX-index op dagbasisStructurele doorbraak noodzakelijk

Een doorbraak door een belangrijke top kost meestal enige tijd. Deze top is overigens een dubbele top in de zone 408,50 – 409. Deze week werd de jaartop op zowel intraday-basis als op slotbasis al wel doorbroken, maar er is nog geen sprake van een structurele doorbraak. Wel weet de AEX zich te handhaven op een hoog niveau en blijven de terugvallen beperkt. We houden dan ook binnen enkele dagen rekening met een opwaarts en structureel vervolg door deze weerstandszone. Volgende weerstanden zijn dan nog te vinden bij de sinds april stijgende zeerkortetermijntoppenlijn van 409,60 en de sinds februari stijgende toppenlijn van 415,80. Daarboven ligt dan verder nog de oude horizontale lijn bij 417,50

 

Richtpunt komende weken blijft 428

Ons doel voor de komende weken ligt rond de 428. Hier is de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal te vinden, maar ook het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de top van begin dit jaar en de dubbele jaarbodem. Wel betekent dit dat het grootste deel van de stijgende kortetermijntrend vanaf de maartbodem van 379,80 al achter ons ligt. Zodra de 428 in zicht komt, moeten we alert zijn op topvormingsignalen die het startpunt van de volgende (4e) correctie kunnen inluiden. Belangrijker dan het opwaarts potentieel is het feit dat een structurele opwaartse doorbraak de start van de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend betekent. Sinds de hogere top van begin dit jaar is er namelijk sprake van een brede zijwaartse trendontwikkeling.

 

Vervolg toppatroon belangrijk

Gisteren werd een ‘hanging man’ toppatroon op de borden gezet. Deze wordt echter pas bevestigd onder de bodem van gisteren van 407,35. Hij wordt opgeheven boven de 408,95. Deze kans op een verdere stijging achten we groot in de komende dagen. Zodra de AEX onder de 407,35 terecht komt, ontstaat meer neerwaarts potentieel in de stijgende kortetermijntrend. Daaronder liggen nog steunpunten bij de recente bodem van 404,60 en 403. Pas onder de 401 ontstaan de eerste haarscheurtjes in het stijgende kortetermijnbeeld. Onder de recente bodem van 397,70 wordt de huidige stijgende kortetermijntrend definitief afgebroken en lijkt de 4e correctie van dit jaar een feit.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,68 op AEX 10,1 5,47 5,49 -2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,09 11,11 -1,42 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 10,1 5,45 5,47 +2,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,2 10,75 10,76 +1,41 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 4 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.