Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Doelzone getest

dinsdag 26 augustus 2014

Doelzone getest

Het toppatroon werd gisteren weer opgeheven en de AEX testte precies onze kortetermijndoelzone van 408 – 410. We achten de kans groot dat een tijdelijke top gevormd wordt en de AEX een terugtest start.

 

Intraday-top bij 409,50

Afgelopen maandag werd nog een toppatroon gevormd in de vorm van een ‘dark cloud cover’. Door de openingsgap van gisteren werd dit patroon direct weer opgeheven. De AEX vormde een intraday-top bij 409,50 en naderde hiermee op een punt na de bovenkant van de onze doelzone die bij 410,40 is te vinden. Hier ligt de 1e lagere top van de voormalige 4e correctie. We achten de kans groot dat onder deze weerstand een top gevormd gaat worden binnen enkele dagen (mogelijk al gezet) en de AEX een tijdelijke terugtest zal starten.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Laatste Fibonacci-retracementniveau gebroken

De openingsgap van gisterochtend werd uiteindelijk ook precies opgevuld. Verder testte de AEX hiermee ook het 50-daags gemiddelde terug bij 406,40. Dit gemiddelde bleek de springplank te zijn voor de hogere niveaus in de loop van de middag. Dit gemiddelde blijft nu het eerste steunpunt. Belangrijk was verder ook de doorbraak door de 408. Hier ligt het laatste Fibonacci-retracementniveau van de voormalige 4e correctie. Dit betekent dat de weg in de komende weken weer openstaat voor een hertest van het startpunt, ofwel de jaartop bij 420. Toch verwachten we eerst een terugval voor de vorming van een hogere kortetermijnbodem. De AEX is in anderhalve week ongeveer 16 punten opgelopen in een rechte lijn vanaf de meervoudige bodem bij 393.

 

Terugtest realistisch

We moeten dan ook alert zijn op topvormingsignalen. De kans is volgens ons reëel dat de AEX in de komende dagen/week een tijdelijke terugtest zal doormaken voor de vorming van een 1e hogere bodem. Als richtzone houden we ongeveer de 400-punten aan. Hier liggen meerdere belangrijke niveaus. Bij de zone 400,20 – 400,80 ligt de 2e opwaartse gap vanaf de 388-bodem. Bij 400,20 ligt momenteel ook de voormalige dalende toppenlijn van de 4e correctie van dit jaar. Verder ligt bij 400 nog het 200-daags gemiddelde. Overige steunniveaus in het kortetermijnbeeld liggen bij de dubbele bodem van 402,60 en het 50-daags gemiddelde bij 406,40. Tot waar de AEX precies zal zakken is natuurlijk onmogelijk te voorzien. Zodra verder de top van 410,40 structureel en opwaarts wordt gebroken, wordt deze terugtest uitgesteld en staat de weg direct open naar de 420.

10% stijgingspotentieel komende maanden

Mocht dit scenario van een terugtest in de komende anderhalve week doorgang vinden dan ontstaan ook de contouren van een omgekeerd hoofd-schouderpatroon met de neklijn in de zone 409,50 – 410,40. Vanuit dit patroon is dan een koersdoel te berekenen van 440 punten. Dit komt overeen met onze doelzone voor de komende maanden (440 – 450). Hier liggen verder nog de sinds eind 2012 stijgende toppenlijn en het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de 4e correctie van dit jaar. Ook is hier de onderkant van onze vorig jaar afgegeven doelzone (450 – 470) voor dit jaar te vinden. De weg naar deze zone zal volgens ons nog minimaal met 1 correctieve beweging plaatsvinden.

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,19 op AEX 10,0 5,47 5,49 +8,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,59 op AEX 5,0 10,93 10,95 +4,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,35 op AEX 10,0 5,44 5,46 -7,63 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 5,0 10,86 10,87 -4,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 26 augustus 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.