Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht Beleggen ECB vergadert over steunbeleid

donderdag 22 oktober 2015

Door Friso Rengers, Investment Manager

 

Goedemorgen!

 

De Aziatische aandelenmarkten staan momenteel tussen een half en heel procent in de min. Het is geen toeval dat de aandelenindices in de opkomende markten ook een beetje wegzakken. Landen als Japan, Zuid-Korea en China zijn nauw verbonden met de opkomende markten waarvandaan grondstoffen geïmporteerd worden en waarheen allerlei apparaten worden geëxporteerd. Deze economieën kampen momenteel met zwakke of vertragende economische groei. De hoofdindex van de Australische beurs is als enige hoger maar dat valt samen met een lagere Australische dollar. De Europese aandelen beurzen sloten hoger gisteren. Beleggers zijn hoopvol over Europa 's verdere groeikansen en de hulp van de Europese Centrale Bank (ECB) daarbij. De marktrente en de euro bleven ongeveer gelijk. In de VS sloten aandelen wat lager en de rente kroop iets omhoog. Grondstoffenprijzen blijven onveranderd zwak. Het algemene beeld voor alle financiële markten is dat de fase van onrust en grote koersfluctuaties even voorbij is. De volatiliteit, de graadmeter van koersbeweeglijkheid, is sterk afgenomen in de meeste financiële markten.

 

ECB vergadert over steunbeleid

De ECB vergadert vandaag of ze meer, langer of anders moet gaan stimuleren. Met andere woorden: of het monetaire beleid aangepast moet worden. We zullen het zien, er lijkt nu geen acute noodzaak aanwezig. Opvallend wel is dat de euro weer even sterk is als voor de start van het programma.

 

Centralebankier Iran: meer dan olie

Verder komt de economische herintegratie van Iran in beeld. Het land heeft sinds 1979 voortdurend onder enige vorm van sancties gestaan, die vooral vanuit de VS werden opgelegd. De bestuursvoorzitter van de centrale bank van Iran roemt de financiële discipline en de unieke geografische positie van het land. Het doel is om de economie te ontwikkelen op veel bredere basis dan alleen olieproductie.

 

EU pakt belastingdeals aan

De EU heeft het vuur geopend op de zogenaamde ‘tax rulings’ (gunstige belastingafspraken tussen fiscus en multinationals, zoals met Starbucks). We moeten afwachten hoe deze zaken gaan aflopen. Er wordt al gesproken over één Europees tarief.

 

Agenda van vandaag

De derdekwartaalrapportages over de bedrijfswinsten blijven een zeer gemengd beeld geven. Vandaag gaan onder andere Google, Microsoft en Amazon rapporteren waardoor we meer nieuws over de 'nieuwe' (digitale) economie zullen krijgen. De oude economie van dingen en grondstoffen draait wat minder, maar dat wisten we al. Op macrogebied krijgen we de Franse vertrouwenscijfers en Britse detailhandelsverkopen. ECB-president Mario Draghi spreekt om 14.30 uur. Het ECB-rentebesluit wordt al om 13:45 uur bekend gemaakt. Uit de VS komen de index van de ‘Chicago Fed’ (de regionale centrale bank van de regio rond Chicago), werkeloosheidscijfers, huizenprijzen, vertrouwenscijfers en de index over de productiesector van de ‘Kansas City Fed’. Naast de genoemde technologiegiganten rapporteren ook Caterpillar en McDonalds.

 

Fijne dag,

 

Friso

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Friso Rengers, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 22 oktober 2015, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.