Auteur

ING
ING

Maandbericht beleggen: tijd voor realisme

woensdag 11 januari 2017

De laatste maanden van 2016 groeide het optimisme onder beleggers. Dit kwam door de positieve wereldwijde economische ontwikkelingen, maar vooral ook door enthousiasme over de plannen van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. Het optimisme lijkt nu door te slaan in een euforische stemming. Wij blijven realistisch en zien dat de aandelenkoersen sneller zijn gestegen dan de winstgroeiverwachtingen van bedrijven. Aandelen vinden we hierdoor nog wel aantrekkelijk, maar ook duur. Wij gaan daarom minder beleggen in aandelen.

 

Maandbericht beleggen

  • Beleggers zijn enthousiast over de plannen van Trump...
  • ... waardoor veel aandelenkoersen stegen
  • De winstgroeiverwachtingen van bedrijven blijven achter bij deze koersstijgingen
  • Aandelen zijn hierdoor relatief duur geworden
  • We nemen deels winst op de sinds juli 2016 'overwogen' positie in aandelen…
  •  ... waardoor de aandelenpositie weer neutraal wordt
  •  Daar tegenover verhogen we het obligatiegewicht tot (vrijwel) neutraal.
Na de verkiezingswinst van Donald Trump zijn de aandelenkoersen sterk gestegen. Niet alleen in reactie op beter dan verwachte economische groeicijfers, maar ook vooruitlopend op de verwachte winstgroei van bedrijven. Is dit optimisme gerechtvaardigd? In onze ogen zijn beleggers te veel op de muziek vooruit gelopen. Zij lijken vooral oog te hebben voor de positieve effecten van de plannen van Trump en veel minder voor de negatieve kanten. Zo kan een sterk protectionistisch Amerikaans overheidsbeleid (zoals extra importheffingen) een fors negatieve invloed hebben op de economie in de rest van de wereld. Er is bovendien ook nog veel onzekerheid over hoe Trump zijn stimuleringsplannen in de praktijk gaat brengen.
 
 

Risico op een tijdelijke daling neemt toe

Omdat de koersstijgingen in de afgelopen maanden sterker waren dan de winststijgingen van bedrijven, zijn de koerswinstverhoudingen fors gestegen. Anders gezegd: aandelen zijn flink duurder geworden. Ook is door de stijging van de obligatierente de relatieve waardering van aandelen ten opzichte van obligaties minder aantrekkelijk. We verwachten bovendien dat de sterkere dollar en de hogere rentes de stijging van de verwachte winsten van Amerikaanse bedrijven zullen beperken. Volgens ons is er op korte termijn voor de wereldwijde aandelenindex (MSCI All Country World Index) dan ook niet veel ruimte meer voor verdere koersstijgingen. Daarbij komt dat veel sentimentsindicatoren en technische indicatoren op dit moment vrij hoog staan, vooral in de Verenigde Staten (VS). Dit past in het beeld van overdreven optimisme op de beurs. Al met al denken wij dat het risico op een tijdelijke daling van de aandelenkoersen, oftewel een correctie, is toegenomen. Op dit moment vinden we een neutrale weging van aandelen het best passend.
 
 

Minder in aandelen

Begin januari hebben we daarom besloten om de tactische assetallocatie van onze beleggingsstrategieën aan te passen. We zijn minder in aandelen en meer in obligaties gaan beleggen. Aandelen krijgen daarmee weer een neutrale positie: die was overwogen sinds juli 2016. Hiermee namen we deels winst op aandelen. De vrijkomende middelen herbelegden we in obligaties, waarmee de onderweging daarvan tot een vrijwel neutrale weging is teruggebracht. Hiermee hebben we het risico van onze beleggingsstrategieën wat verlaagd. In een gespreide beleggingsportefeuille met aandelen vormen obligaties namelijk een risicodempende beleggingscategorie.
 
 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door en uitgebracht door ING Bank N.V. op 11 januari 2017 om 13:32 uur. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies.

Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.