Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: Bevestiging top onder 550,40

woensdag 13 juni 2018

De vorige week gevormde lagere top bij 566 werd gisteren intraday gebroken. Toch blijft het topvormingsproces intact en werd een nieuw tweedaags toppatroon gevormd. Bevestiging van het topproces treedt op onder de 550,40. 

In het zeerkortetermijnbeeld zien we een stijgende bodemlijn over de afgelopen twee weken. Deze startte bij het dieptepunt van de mini-correctie die op 23 mei werd ingezet. Dit dieptepunt werd bij 550,40 geplaatst. Hier lag ook de onderkant van de consolidatiefase die in april dit jaar plaatvond. Tevens is dit de neklijn van een in ontwikkeling zijnde hoofd-schouderpatroon. Deze 550,40 is daarmee een belangrijk steunpunt in het kortetermijnbeeld. Een neerwaartse doorbraak zou dus zowel het potentiele hoofd-schouderpatroon activeren evenals het topvormingsproces bevestigen. Zolang deze steun niet neerwaarts wordt gebroken, blijven hogere toppen mogelijk in de komende tijd. Toch acht ik de kans reëel dat de AEX onder de dubbele middellangetermijntop van 572,80 zal blijven. Bij dit niveau is een zware weerstand ontwikkeld dit jaar. Een eerste verzwakking in het zeerkortetermijnbeeld treedt echter op onder de genoemde stijgende bodemlijn over de afgelopen twee weken. Deze loopt langs de bodems van 550,40 en 555,80 en stijgt dagelijks ongeveer 0,70 punt. Vandaag is deze oplopende bodemlijn te vinden bij 558 en geldt als eerste steunpunt in het kortetermijnbeeld. Opvallend is dat evenwijdig aan deze opgaande bodemlijn ook het 50-daags gemiddelde loopt. Dit gemiddelde is momenteel ook te vinden bij 555,80. We moeten terug naar begin april, de dag van de doorbraak door de 541 om een periode te vinden dat de AEX onder dit 50-daags gemiddelde noteerde. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Long

558 / 555,80 / 550,40 / 548,60

567,60 / 572,80 / 579,50 / 585

Grafiek AEX-index op dagbasis

Wordt de correctieve fase in 2e helft van 2018 vervolgd? 

In het middellangetermijnbeeld is er nog steeds sprake van een groot topvormingsproces waarvan ik verwacht dat dit proces wordt voorgezet in de 2e helft van 2018. Begin dit jaar zagen we nog een blow-off fase, een zeer steil opgaande kortetermijntrend binnen de grenzen van een stijgende langere trend. Dit zijn vaak de laatste krachtige opgaande bewegingen voordat een trendomkeer plaatsvindt. Vanaf de langetermijnbodem bij 378 in februari 2016 was een krachtige opgaande en langere trend te zien. Meerdere indices hebben tijdens deze 2 jaar durende trend steeds verdere versteilingen laten zien, soms wel 4 tot 5 versteilingen, zoals in veel Amerikaanse indices. Ook nam de euforie onder beleggers steeds verder toe en zagen we een duidelijke uitbodeming in de intermarktindicatoren (10-jaars rente en eurodollar). Een risicovolle mix van signalen die begin dit jaar wezen op een mogelijke trendomkeer. Uiteindelijk werd in de meeste Europese indices eind januari de 2 jaar durende opgaande bodemlijn neerwaarts gebroken, wat betekende dat een correctiefase was ingegaan. Met een vrije val beweging van 10% viel de AEX terug naar de 516. In veel andere indices was deze terugval aanzienlijk groter en bereikte veelal percentages van 13% tot 16%. Na een tweetal kortstondige herstelbeweging tot ongeveer de 541 en de vorming van een drievoudige bodemzone bij 516 – 517 zette de AEX in de maanden april en mei een zeer krachtige herstelbeweging in. Deze zorgde uiteindelijk voor een hertest van de jaartop bij 572,80 eind vorige maand. Hierna werd de zeer steile en 2 maanden durende opgaande bodemlijn neerwaarts gebroken. Hiermee is een dubbele top gevormd en kan de herstelbeweging ook worden gezien als terugtest richting de voormalige 2 jaar durende stijgende bodemlijn. Bij deze dubbele middellangetermijntop werd in januari een bearish engulfing op de maandgrafiek gevormd en in mei een shooting star. In mei werd verder op de weekgrafiek ook een dark cloud cover toppatroon gevormd. Hiermee is een krachtige weerstand ontstaan bij de 572,80 en zien we ook duidelijke overeenkomsten qua bewegingen en qua tijdsperiode met het grote topvormingsproces dat in 2015 plaatsvond. Dit proces zorgde destijds voor de start van een zware correctieve periode waarbij de AEX ongeveer 25% terugviel. 

Dark cloud cover op de daggrafiek 

Ondanks de verhoging van de top gisteren in het zeerkortetermijnbeeld tot 567,60 werd uiteindelijk wel een tweedaags toppatroon op de borden gezet en sloot de AEX weer onder de 566. Dit tweedaags toppatroon staat bekend onder de naam dark cloud cover, hetzelfde patroon dat we recent bij de jaartop op de weekgrafiek zagen ontstaan. Hierdoor is een nieuwe weerstand bij 567,60 ontstaan. Daarboven ontstaat ruimte voor een hertest van de dubbele jaartop bij 572,80. Een overshoot daarboven is nog steeds niet uit te sluiten in het kortetermijnbeeld, maar deze kans is beperkt. Daarboven ontstaat meer ruimte naar de oude horizontale weerstand bij 579,50 tot mogelijk een test van de voormalige 2 jaar durende stijgende bodemlijn die nu bij 585 is te vinden. Aan de onderkant moeten we als eerste de stijgende zeerkortetermijnbodemlijn vanaf de 550,40 in de gaten houden. Deze ligt vandaag bij 558. Een neerwaartse doorbraak zou een eerste aanwijzing zijn dat een top is geplaatst. Toch moet de AEX onder de 550,40 sluiten om de volgende fase te starten van het topvormingsproces. Daaronder kan een neerwaartse versnelling worden gestart richting in eerste instantie de 541-steun. Vanuit het potentiele hoofd-schouderpatroon is voor de komende weken dan een koersdoel te berekenen van ongeveer 528.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 498,07 op AEX 10,0 5,51 5,53 -2,82 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 442,1 op AEX 5,0 11,11 11,13 -1,42 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 603,87 op AEX 10,3 5,33 5,35 +2,69 % Koop Sprinter
Sprinter Short 653,0 op AEX 5,0 11,12 11,13 +1,37 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 13 juni 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.