Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Centrale bankiers in overleg over optimaal renteniveau

vrijdag 24 augustus 2018

Goedemorgen. Dezer dagen vindt in Jackson Hole (Wyoming) in de VS het jaarlijkse symposium plaats van centrale bankiers en andere kopstukken uit de financiële wereld. Zij bespreken de belangrijkste economische trends van deze tijd. 

Waarom is bankiersconferentie van belang?

ECB-bestuursvoorzitter Mario Draghi en zijn Japanse ambtgenoot Haruhiko Kuroda zijn er niet bij. Betekent dit het einde van de onderlinge afstemming van het internationale centralebankbeleid? Loongroei, productiviteitgroei en de bepaling van het juiste beleidsrenteniveau zullen onderwerpen van de discussie zijn. Waarom vinden wij dit symposium, en met name wat eruit komt, zo belangrijk? Centrale bankiers bepalen via hun beleidsrentes de rentetarieven van de bankenstelsels en beïnvloeden daarmee ook de hoogte van de rente die overheden aan beleggers betalen op hun nieuwe staatsleningen. En dat heeft weer invloed op de kapitaalstromen (en dus de koersen). 

Dollarbeleggingen meer waard geworden (in euro’s) 

De hamvraag voor veel beleggers nu is of de Amerikaanse dollar nog sterker zal worden tegenover andere valuta’s. Als 's werelds belangrijkste reservemunt en de valuta waarin misschien wel 70% van alle uitstaande schuld in de wereld is genoteerd, zijn zowel de wisselkoers als de rente op tegoeden in deze munt van enorm belang - ook voor beleggers. Met ons beleggingsbeleid hebben wij dit kalenderjaar afwisselend last en plezier van de sterke dollar gehad. In euro’s gemeten heeft de sterkere dollar extra rendement opgeleverd omdat bijna de helft van de ‘zakelijke waarden’ (zoals aandelen en vastgoed) in onze beleggingsstrategieën in dollars noteren. En die dollars zijn meer euro's waard geworden. 

Leningen aan opkomende markten relatief minder aantrekkelijk bij stijging Amerikaanse rente 

Onze ‘overweging’ (grotere tactische positie) in obligaties uit opkomende markten heeft echter last van een aansterkende dollar. Dit ‘schuldpapier’ uit de opkomende economieën heeft momenteel uiteraard last van de valutacrisis in Turkije. Maar, nog belangrijker voor deze hele obligatiecategorie, is een eventuele Amerikaanse renteverhoging, waardoor kapitaal naar de markt voor Amerikaanse staatsleningen wordt (terug)getrokken uit de beleggingscategorie obligaties uit opkomende markten. Beleggers kunnen dan immers denken: ‘waarom zou ik voor 4,3% voor tien jaar dollars uitlenen aan Mexico als ik bijna 3% krijg op een Amerikaanse staatslening in dollars? Mexico heeft een hoger kredietrisico en meer nog bij een dollarlening dan in de eigen Mexicaanse peso.

Geleidelijke omkering van kapitaalstromen

In de jaren voor 2015 zagen we het omgekeerde. Toen zochten dollarbeleggers als gevolg van de almaar dalende rentevergoeding op Amerikaanse staatsleningen andere debiteuren dan de Amerikaanse federale overheid om een hoger rendement op hun dollars te maken. Veel kapitaal is toen uitgeleend aan opkomende markten. De stijgende rente in de VS trekt nu het kapitaal als het ware weer terug; ook kapitaal dat pas vrijkomt door andere obligaties te verkopen. Ondanks het negatieve valutaeffect vinden we obligaties uit opkomende markten een aantrekkelijke beleggingscategorie. Allereerst vanwege de hogere rentevergoeding in verhouding tot het risico. We zien een sterkere economische groei en de verbeterde financiële omstandigheden (begrotingsdiscipline). Beide wijzen op voldoende kredietwaardigheid. De ‘valutaire tegenwind’ kan nog wel even aanhouden, maar de Amerikaanse president protesteerde al tegen verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank - en hij is niet de enige. 

Euro-dollar lijkt te stabiliseren rond 1,15

Europese markten sloten gisteren in de min. De oorzaak is waarschijnlijk dat beleggers vrezen dat het tempo van de economische groei iets zal afnemen tegen de achtergrond van onzekerheden over investeringen en handelsrelaties. De rentes op euro-staatsleningen liepen een puntje op. In de VS sloten de belangrijkste aandelenindices ook lager. Het rommelt steeds meer rondom Donald Trump. Bovendien wachten beleggers ook graag af wat voor geluiden er uit Jackson Hole komen. De Aziatische beurzen geven een gemengd beeld. Duidelijk wordt dat de groei in, en de modernisering van China gewoon doorgaat. China geeft zich dan ook niet gewonnen in het zogenaamde handelsconflict met de VS. De wisselkoers tussen euro en dollar lijkt na veel uitschieters in augustus terug te keren naar een niveau van 1,15 (EUR/USD).

Oliemarkt kent sterk wisselende stemmingen

De olieprijzen kunnen de laatste tijd geen duidelijke richting vinden. Dan weer overheerst het sentiment - zoals nu - dat er een tekort zal ontstaan mede door de sancties tegen Iran, dan weer zou er teveel olie zijn door overproductie door teruglopende economische groei. En ook de kracht van de Amerikaanse dollar is een factor in de uiteindelijke prijs van een vat olie. Zoals u hier al eerder kon lezen, kan het sentiment op de oliemarkten sterk wisselen; over zes maanden kan het beeld weer heel anders zijn. 

Agenda van vandaag

We verwachten vandaag een aantal economische data, waaronder gegevens over het transport en de bestellingen van duurzame kapitaalgoederen in de VS. Kwartaaltrends voor consumptie, overheidsuitgaven, kapitaal- en bouwinvesteringen, binnenlandse vraag, import- en exportcijfers komen uit Duitsland, gegevens over de producentenprijsontwikkeling in Spanje en Finland, industriële-productiecijfers verwachten we uit Oostenrijk en een indicator over het zakenklimaat van onze zuiderburen. Vanuit China en de rest van Azië verwachten we weinig macro-economisch nieuws; slechts productiecijfers uit Singapore en inflatiecijfers uit Japan.
 
Het laatste nieuws uit Jackson Hole is dat gezocht wordt naar een renteniveau dat past bij deze tijd: een neutraal niveau dat noch remmend noch stimulerend zou zijn. Meer nieuws hierover zal volgen in de loop van de dag. Ik verwacht geen grote uitslagen op de markten.
 
Fijne weekend alvast!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 55,1 op Brent Future 9,3 5,72 5,74 +2,69 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 47,05 op Brent Future 4,9 10,85 10,87 +1,31 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 65,37 op Brent Future 8,7 6,06 6,08 -2,72 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 70,56 op Brent Future 4,9 10,75 10,77 -1,74 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 24 augustus 2018, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.