Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Waar komt de volgende top?

maandag 4 februari 2019

Er is inmiddels sprake van een meerdaagse doorbraak door de sinds juli vorig jaar dalende toppenlijn. Hiermee trad een verdere verbetering op. Ik acht de kans echter groot dat dit herstel op zijn laatste benen loopt.  

De huidige herstelbeweging is zeer krachtig en duurt inmiddels al ruim een maand. Dit herstel startte bij de bodem van eind december bij 472,20 en zorgt daarmee voor een stijging van ruim 50 punten tot op heden. Hiermee is ook het grootste deel van de forse decembercorrectie ingelopen. Deze decembercorrectie zorgde voor een daling van bijna 60 punten vanaf de 530-top van begin december. De neerwaartse doorbraak eind december onder de dalende bodemlijn van het neerwaarts gerichte trendkanaal leek een startsignaal voor een verdere neerwaartse versteiling. Deze doorbraak bleek echter vals en werd binnen enkele dagen weer opgeheven. Hierna werd de dalende toppenlijn van een sinds begin december in vorming zijnde dalende wig opwaarts gebroken. Dit was destijds het startsignaal van de huidige herstelbeweging. Tijdens deze herstelbeweging zien we de euforie onder beleggers weer fors toenemen. De herstelbeweging gaat in een zeer steil opgaande beweging zonder tussentijdse terugvallen. Het aantal ‘rode’ candlesticks dit jaar (lager slot ten opzichte van de opening) is zeer beperkt. Een eerste verzwakking treedt op zodra de AEX onder de vanaf de 472,20 stijgende bodemlijn weet te breken. Deze bodemlijn loopt dagelijks ruim 1,5 punt op en is vandaag alweer bij de 517,50 te vinden. Zolang deze steil opgaande steunlijn niet neerwaarts wordt gebroken, blijft de huidige kracht in het kortetermijnbeeld aanwezig en is een verder vervolg richting de belangrijke toppenzone bij 530 – 534,20 mogelijk. Hier liggen de toppen van november en december vorig jaar. Een doorbraak daarboven zou een verdere verbetering opleveren in het middellangetermijnbeeld en de kans verkleinen dat de AEX in het komende halfjaar zijn bodem bij 472,20 verder zal verlagen. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

517,50 / 516 / 513,70 / 511 / 509,30

525 / 530 / 534,20 / 537 / 538,50

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 1 februari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippe

Normale terugtest naar het 200-daags gemiddelde en belangrijke uitbraakniveaus in veel indices 

In het langetermijnbeeld is de technische situatie in de meeste indices neerwaarts gericht. De huidige oplevingen kunnen daarbij gezien worden als een terugtest naar de voormalige (veelal sinds 2009) stijgende langetermijnbodemlijnen of naar de neklijn van grote hoofd-schouderpatronen. Daarbij is te zien dat veel andere indices nog een aanzienlijke opwaartse ruimte hebben voordat deze niveaus in zicht komen. Wat verder opvalt, is het 200-daags gemiddelde. In de afgelopen jaren heb ik geregeld de richting en de afstand tot aan dit gemiddelde besproken. De trend is daarbij belangrijk voor een bevestiging van de langetermijnrichting. Het 200-daags gemiddelde is nog steeds neerwaarts gericht. Verder is de afstand tot aan het gemiddelde belangrijk. Een van de uitgangspunten die ik daarbij aanhoud is dat zodra de AEX meer dan 10%-12% afwijkt van dit gemiddelde we alert moeten zijn op een tegenreactie. Als we kijken naar de situatie van eind december dan zagen we een 200-daags gemiddelde van 543 en een indexstand van rond de 475. Dit was een verschil van bijna 70 punten. Een groot verschil waarbij het neerwaartse elastiek steeds verder werd uitgerekt waarna een krachtige tegenreactie mocht worden verwacht. De huidige herstelbeweging is daarbij ook te zien als terugtest richting dit nog steeds dalende 200-daags gemiddelde van nu 538,50. Verder is deze herstelbeweging te zien als terugtest naar de voormalige onderkant van het grote en vorig gevormde topvormingsproces. Deze onderkant ligt bij 516 – 517, waarbij de huidige doorbraak daarboven niet uitzonderlijk is. Het jaar 2018 was te zien als overgangsjaar naar een nieuwe technische situatie. De bijna 10-jaar durende bullmarkt werd in de laatste maanden van 2018 beëindigd onder de sinds 2009 stijgende bodemlijn waarbij we in de eerste 9 maanden een groot topvormingsproces zagen. Anders dan in veel andere indices vormde de AEX een drievoudige toppenzone rond de 574. Daarbij ging elke top gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Begin vorig jaar zagen we de eerste verslechtering met de doorbraak onder de stijgende bodemlijn van een versteilingsfase sinds begin 2016. Deze versteilingsfase zorgde voor een steeds verder oplopende euforie onder beleggers. Een euforie die we momenteel ook zien in de aandelenmarkt bij de huidige standen. Mijn visie blijft vooralsnog neerwaarts gericht waarbij ik een voortzetting van de dalende trend in het langere technische beeld verwacht.

Verzwakking treedt op onder de steile opgaande kortetermijnbodemlijn van nu 517,50 

De opwaartse doorbraak vorige week door de dalende toppenlijn met meerdere raakpunten sinds juli, had ik niet verwacht. Hieruit blijkt de kracht van de huidige opwaartse kortetermijnbeweging. Toch zal pas een structurele doorbraak door zowel de toppenzone van 530 – 534,20 evenals het dalende 200-daags gemiddelde van 538,50 een duidelijke verbetering opleveren in het middellangetermijnbeeld. In dat scenario kan er een lange en zijwaartse periode in de markten ontstaan. Met de huidige en euforische opwaartse bewegingen moeten we alert blijven op duidelijke toppatronen en een krachtige neerwaartse omkeer onder de steile opgaande bodemlijn van nu 517,50. Afgelopen vrijdag sloot de AEX met de vorming van een hanging man. Wel werd daarmee de laatste neerwaarts gevormde gap sinds begin december gesloten. Enige belangrijke weerstand tot aan de zone 530 – 534,20 is nu nog te vinden bij het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele daling vanaf de juli-top bij 576,90. Dit niveau is te vinden bij 525. De neerwaartse trendmatigheid is door de doorbraak vorige week door de dalende toppenlijn wel afgenomen voor de komende maanden, maar de trend blijft neerwaarts gericht. Zolang veel andere indices ook geen verbeteringen laten zien in het middellangetermijnbeeld zal deze trendmatigheid ook neerwaarts gericht blijven. Voor de komende handelsdagen moeten we alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen, maar belangrijker is een verzwakking in de huidige herstelbeweging. Deze treedt op zodra de snel oplopende opgaande bodemlijn in het kortetermijnbeeld neerwaarts wordt gebroken. Hieronder ontstaat direct ruimte naar de zone en openstaande opwaartse gap tussen de 500,50 en 502,80. Deze opgaande bodemlijn ligt vandaag bij 517,50.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,50 11,51 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 4 februari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.