Fundementele Analyse: Aegon Aegon

dinsdag 9 april 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000303709 EUR 5.3 7.97 Ja Short Financiële waarden

Aegon is een internationaal actieve levensverzekeraar, die het merendeel van de winst realiseert in de Verenigde Staten. We verwachten dat het huidige beleid uiteindelijk leidt tot een scherpere focus en stabielere resultaten. De verbeterde solvabiliteitsratio en de strategische verschuiving richting minder kapitaalintensieve producten bieden gunstige vooruitzichten. Maar gezien de historie van zeer wisselvallige resultaten houden we een slag om de arm. Ook blijft de kapitaalopwekking ondermaats. Die vertaalt zich in een forse korting in de waardering ten opzichte van het gemiddelde van wereldwijd actieve verzekeraars. Wij blijven nog even aan de zijlijn staan en wachten op tekenen van systematische verbetering en van gestage operationele kracht.

Nederlandse verzekeraar met grote blootstelling aan de VS

Aegon N.V. is een internationaal actief verzekeringsbedrijf dat voornamelijk levensverzekeringen en daaraan gerelateerde beleggingsproducten aanbiedt in de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (VK), Nederland en in toenemende mate de opkomende markten. In Europa worden ook schadeverzekering-, lease- en hypotheekproducten aangeboden. Het merendeel van het resultaat wordt gerealiseerd in de VS (57%), waardoor Aegon het beste is te vergelijken met Amerikaanse levensverzekeraars. Het management wil de afhankelijkheid van de VS echter verminderen ten gunste van de opkomende markten (nu ongeveer 10%). Nederland is goed voor zo'n 28% en het VK voor 6%.

Vierdekwartaalresultaten 2018: eenmalige kosten en tegenvallers

De onderliggende brutowinst daalde in het tweede halfjaar van 2018 met 8% jaar op jaar (joj) naar €1,01 mld en lag daarmee 7% onder de consensusverwachting van analisten. In het Amerikaanse pensioensegment staan de marges onder druk, terwijl de claims op Amerikaanse levensverzekeringen hoger uitvielen dan was verwacht. Ook vielen de verkopen van nieuwe levensverzekeringen in Europa en Azië tegen ten opzichte van de verwachten; deze omzet daalde ten opzichte van het voorgaande jaar. De Solvency II-ratio, de maatstaf van de Europese toezichthouder voor de kapitaaldekking van verzekeraars, viel met 211% licht hoger uit dan de consensusverwachting (209%) en ligt boven de door het management als doel gestelde range van 150-200%. Aegon heeft nieuwe doelen voor de periode 2019-2021 gesteld: €4,1 mld cashflow en een pay-out ratio (dividend) van tussen de 45-55%. Als deze doelen worden gehaald, zou het dividendrendement in de periode 2019-2021 uitkomen op 7%; de gemiddelde analistenverwachting daarvoor staat nu op 6,7%. De target voor de winstgevendheid (‘return on equity’) heeft het management op boven de 10% gesteld.

Lage waardering door hoge mate van onzekerheid

De tweede helft van 2018 werd gekenmerkt door eenmalige posten, wat het zicht op de onderliggende operationele prestaties vertroebelt. De nadruk in de presentatie van de resultaten lag dan ook op de doelstelling voor 2019-2021, die zoals gebruikelijk, licht boven de huidige analistenverwachting ligt. Hoewel Aegon in 2018 het grootste deel van de herstructureringen heeft afgerond, zal het concern beleggers er nog van moeten overtuigen dat er daadwerkelijk een nieuwe richting is ingeslagen. Dit is terug te zien in de relatief lage waardering van het aandeel. De koers-winstverhouding van 6,4 ligt een stuk onder de 11,4 voor wereldwijd actieve verzekeraars. Ook de tastbare-boekwaarderatio is met 0,5 fors onder het gemiddelde van deze verzekeraars (1,7). Ondanks deze hoge korting in de waardering zien wij op de korte termijn weinig ruimte voor positieve herwaardering. Het vertrouwen zal opnieuw opgebouwd moeten worden via een reeks sterke resultaten en dit kost tijd. We wachten dan ook af tot we tekenen zien van systematische verbetering.

Kansen

  • De Amerikaanse levensverzekeraar Transamerica, een van de belangrijkste bedrijfsonderdelen, heeft een sterke merknaam en een dominante positie in een uiterst competitieve markt.
  • Aegon stoot onderdelen af die niet tot de kernactiviteiten behoren en minder rendabel zijn. Het wordt daardoor slanker, met een scherpere focus en stabielere resultaten.
  • De activiteiten in de opkomende markten bieden groeimogelijkheden omdat een groot deel van de bevolking daar nog onderverzekerd is.

Risico's

  • De ‘kapitaalzuinige’ strategie van het management leidt tot lagere winstmarges. De strategie van cross-selling van producten met hogere marges, is makkelijk door concurrenten na te bootsen.
  • Aegon is, in vergelijking met andere levensverzekeraars, vrij gevoelig voor de renteontwikkeling. Het vooruitzicht van minder verhogingen van de beleidsrentes door de centrale banken, vormt een serieus risico.
  • Andere risico’s voor de koers van het aandeel zijn: kapitaalgaranties op polissen, oplopende risicopremies bij de grote portefeuille met bedrijfsobligaties en schommelingen van de euro-dollarkoers.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 4,8 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 3,95. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3,322 op Aegon 10,6 0,32 0,34 +6,45 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2,972 op Aegon 5,2 0,68 0,70 +2,99 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3,947 op Aegon 9,3 0,37 0,39 -11,63 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4,245 op Aegon 5,1 0,69 0,71 -6,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Aegon bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.