Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Neerwaartse doorbraak

woensdag 8 mei 2019

Na een twee weken durende consolidatiefase net onder de meervoudige toppenzone van vorig jaar lijkt de volgende top te zijn gezet. De AEX brak zowel onder de sinds december stijgende bodemlijn als de meest recente bodem       

De huidige terugval vanaf de recente dubbele top (net onder de 572) bedraagt tot op heden slechts 16 punten. Hiermee blijft de teller nog net onder de 3%. Toch zien we een aantal duidelijke verslechteringen in veel markten die wijzen op een verder neerwaarts verloop in de komende tijd. De kans is hierbij groot dat opnieuw een belangrijke top is gevormd rond de meervoudige toppenzone van vorig jaar die bij 574 – 576,90 is te vinden. Na een twee weken durende smalle consolidatie en de vorming daarbij van de dubbele top onder de 572 werd eind vorige week de eerste duidelijke verslechtering ingezet. De AEX brak toen onder de sinds december stijgende bodemlijn. Om deze doorbraak te bevestigen was het belangrijk dat hij ook onder de meest recente bodems zou breken. De onderkant van de smalle consolidatiefase bij 564,70 werd maandag direct met een neerwaartse gap gebroken. Deze gap werd gisteren grotendeels weer opgevuld. Belangrijker was de bodem van 11 april bij 558,90. Ook deze bodem werd in de afgelopen dagen gebroken waarbij de slotkoers gisteren ook onder deze bodem lag. Hiermee lijkt de top te zijn gezet na een vier maanden durende zeer krachtige opgaande beweging. Tot op heden zagen we alleen in maart een tweetal kleine terugvallen van minder dan 3%. Hiermee was deze opgaande bewegingen een van de krachtigste bewegingen van de afgelopen jaren die nu ten einde lijkt te zijn gekomen. Ik verlaag hiermee mijn kortetermijnopinie opnieuw naar Short en pas een structureel slot boven de toppenzone van 574 – 576,90 zorgt voor een duidelijke verbetering in meerdere tijdstermijnen. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

555,55 / 552,90 / 549 / 544,90

558,90 / 564,70 / 566,50 / 571,90 / 574

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 7 mei 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Bevestiging neerwaartse doorbraak gegeven met slotkoers onder de 558,90 

De zeer forse opgaande beweging die begin dit jaar startte vanaf de 472,20-bodem (eind december) zorgde ervoor dat het grote en begin vorig jaar ingezette topvormingsproces nog niet was beëindigd. Vorig jaar werd in de zone 574 – 576,90 een drievoudige toppenzone gevormd met telkens grote toppatronen in de maandgrafiek. In het laatste kwartaal van vorig jaar werd ook de bijna 10 jaar durende bullmarkt neerwaarts gebroken wat zorgde voor een duidelijke verzwakking in het langetermijnbeeld. Ik acht de kans nog steeds realistisch dat een verdere en diepere daling zal plaatsvinden. Toch zal het aanzienlijk langer duren dan verwacht voordat de bodem van 472,20 weer in zicht kan komen. Deze neerwaartse doorbraken en beëindiging van de langere bullmarkten zagen we overigens in de meeste indices in de 2e helft van 2018. In de afgelopen maanden zagen we al de nodige risicosignalen in de markt dat er geen sprake zou zijn van een nieuwe structurele bullmarkt in het langetermijnbeeld. Zo was de euforie onder beleggers en analisten weer fors opgelopen naar niveaus die we ook aan het einde van de bullmarkt zagen. Verder was er de afgelopen maanden sprake van negatieve divergentie in de technische indicatoren. Dat betekent dat de technische indicatoren gelijke (zoals de RSI) danwel lagere (zoals de MACD) toppen maken terwijl de AEX zelf nog hogere toppen maakt. Daarbij lagen de hoogste niveaus in de technische indicatoren gelijk aan de toppen van de afgelopen jaren. Inmiddels heeft de RSI zijn stijgende langere bodemlijn gebroken en gaf de MACD vorige week al een neerwaartse crossing. De doorbraak onder de sinds december stijgende bodemlijn met bevestiging onder de meest recente bodems gaf daarbij de neerwaartse draai aan in de grafiek zelf in de afgelopen handelsdagen. Hoe nu verder in het kortetermijnbeeld? Weerstand is nu te vinden bij de vorige bodems van 558,90 en 564,70. Daarboven liggen verder nog de 566,45 (bovenkant gap) en de dubbele top van de afgelopen weken bij 571,90. De voormalige opgaande bodemlijn sinds december ligt momenteel ook bijna bij deze dubbele top. Een terugtest naar deze voormalige stijgende bodemlijn is overigens niet uit te sluiten. Maar ik acht de kans realistisch dat de neerwaartse druk in de komende dagen verder kan toenemen. De voormalige top van medio maart bij 555,55 ligt nu als eerste steunpunt in de AEX. Vlak daaronder ligt verder nog het opgaande 50-daags gemiddelde bij 552,90 en de onderkant van een eerdere opwaartse gap bij 549. Voor de komende weken verwacht ik een verder neerwaarts verloop richting de bodems bij 530 en 539. Met een verhoging van de volatiliteit blijft de kans op tussentijdse herstelbewegingen wel groot. Maar de top in de markt lijkt te zijn gezet en verbetering zal pas optreden boven de toppenzone van vorig jaar bij 574 – 576,90. 

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Voorzichtige positieve signalen na zwakke periode

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn meer 'dovish' geworden

Waardering

=

 

Ondanks koersherstel lager dan gemiddelde waardering aandelen

Sentiment¹

=

 

Van zeer negatief begin dit jaar naar neutraal

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 521,01 op AEX 10,0 5,79 5,81 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 463,38 op AEX 5,0 11,54 11,56 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 633,24 op AEX 10,0 5,71 5,73 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 678,0 op AEX 5,0 11,43 11,44 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 8 mei 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.