Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Lagere top bij 559?

dinsdag 21 mei 2019

De AEX lijkt in de afgelopen dagen een 1e lagere top te hebben gevormd in het kortetermijnbeeld bij 559. Onder de meest recente bodem bij 543,50 wordt deze top bevestigd en wordt ook een groot toppatroon geactiveerd.          

Als we kijken naar de afgelopen weken dan zagen op de eerste handelsdag van mei een belangrijke neerwaartse doorbraak. Op 2 mei brak de AEX namelijk door de sinds eind vorig jaar stijgende bodemlijn die startte bij de decemberbodem van 472,20. In de afgelopen maanden brak hij al eerder door steilere bodemlijnen vanaf de 472,20, maar toen wist de AEX deze doorbraken niet te bevestigen met een beweging onder de meest recente bodem. Deze eerdere valse signalen vonden in maart plaats. Dat waren de enige neerwaartse bewegingen die in de buurt van een 3% tegenreactie kwamen. Dit betekent dat de opgaande beweging vanaf de genoemde decemberbodem zeer krachtig is verlopen zonder noemenswaardige tegenreacties. Na de doorbraak op de 1e handelsdag van mei brak de AEX enkele dagen later ook onder de 558,90 (meest recente voorafgaande bodem). Hiermee was bevestiging gegeven voor de vorming van een nieuwe top. Opvallend is dat deze krachtige herstelbeweging daarbij zorgde voor een precieze hertest van de drievoudige toppenzone van vorig jaar. Hiermee is nu in de zone 572 – 577 een zware viervoudige toppenzone ontstaan. De drie eerdere toppen van vorig jaar gingen daarbij gepaard met de vorming van grote toppatronen in de maandgrafiek, een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover. Pas een structurele slotbeweging hierboven, tesamen met vergelijkbare doorbraken in andere indices zou meer opwaartse potentie vrijmaken. Mijn visie in alle tijdstermijnen staat momenteel op Short en ik verwacht een aanzienlijke verdere daling in de komende maanden.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

543,60 / 538,70 / 534,50 / 529,70

555 / 558,90 / 564,30 / 566,50


Grafiek AEX-index op dagbasis

Groot hoofd-schouderpatroon in ontwikkeling. Bevestiging onder de 543,60 

De genoemde stijgede bodemlijn sinds december was ook de onderkant van een grote stijgende wig die sinds medio februari in ontwikkeling was. De onderkant en het richtpunt van deze voormalige wig ligt nu bij 529,70 voor de komende weken. Ook zagen we sinds februari al de ontwikkeling van negatieve divergentie in de RSI en de MACD. Daarbij vormde de RSI een dubbele top in de afgelopen maanden en de MACD een lagere top. Tesamen met de steeds verder oplopende euforie onder zowel beleggers als analisten in de afgelopen twee maanden waren de eerste duidelijke risicosignalen gegeven. Net voor de neerwaartse doorbraak op de 1e handelsdag van mei zagen we dus een test in het langetermijnbeeld van de toppen van vorig jaar. Als we kijken naar de daggrafiek dan zagen we verder net onder de 572 de vorming van een meervoudige top. Inmiddels beweegt de AEX ook weer onder het afvlakkende 50-daags gemiddelde en lijkt het 200-daags gemiddelde (bij 534,50) weer de neerwaartse weg te zijn ingeslagen. Als we verder kijken naar de situatie sinds medio maart dan zien we verder nog de contouren van een groot hoofd-schouderpatroon waarbij het belangrijk is dat de recente bodem bij 543,60 wordt gebroken om dit patroon te activeren. In dat scenario ontstaat een te berekenen koersdoel voor de komende paar maanden dat rond de 515 ligt. Ook zou een beweging onder de 543,60 de recente lagere top bij 559 bevestigen. De AEX ondernam overigens in de afgelopen dagen driemaal een poging om deze nieuwe weerstand te doorbreken. Er zal echter pas een nieuwe dalende toppenlijn getrokken worden zodra de AEX deze top bevestigt onder de 543,60. Voor het langetermijnbeeld blijf ik negatief. In het laatste kwartaal van 2018 werd de bijna 10 jaar durende bullmarkt neerwaarts gebroken. Een verdere neergang kreeg echter geen vervolg sinds begin dit jaar waardoor een langer en groter topvormingsproces is ontstaan. Ik acht de kans nog steeds mogelijk dat de AEX in de 2e helft van dit jaar de 472,20 bodem van vorig jaar weer onder druk kan zetten en zijn nieuwe bearmarkt kan vervolgen. Waar liggen in het kortetermijnbeeld de belangrijkste niveaus? Aan de bovenkant ligt de eerste weerstand bij het 50-daags gemiddelde van 555. Vlak daarboven ligt bij 559 de in de afgelopen dagen driemaal geteste (lagere) top. Boven de 559 ontstaat meer ruimte naar de 564,30 en hoger. Opvallend is dat de lagere top bij 559 precies gelijk ligt aan de voormalige bodem van vorige maand (558,90). Daar moest de AEX begin mei onder sluiten om de top bij 572 te bevestigen. Er is dus sprake van een normale terugtest. Aan de onderkant ligt de eerste steun bij de recente bodem van 543,60. Daaronder liggen de bodems van 538,70 en 529,70 met nog tussenliggend het dalende 200-daags gemiddelde bij 534,50. Ik acht de kans aanwezig dat in de loop van deze week de druk op de 543,60 wordt opgevoerd en mogelijk al een neerwaartse doorbraak plaatsvindt.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Voorzichtige positieve signalen na zwakke periode

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn meer 'dovish' geworden

Waardering

=

 

Ondanks koersherstel lager dan gemiddelde waardering aandelen

Sentiment¹

=

 

Van zeer negatief begin dit jaar naar neutraal

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 521,01 op AEX 10,0 5,79 5,81 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 463,38 op AEX 5,0 11,54 11,56 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 633,24 op AEX 10,0 5,71 5,73 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 678,0 op AEX 5,0 11,43 11,44 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 21 mei 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.