Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Randstad Holding - Redelijke resultaten en trends ondanks moeizame marktomstandigheden

dinsdag 25 juni 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000379121 EUR 10.7 6.35 Ja Short Industriegoederen

Redelijke resultaten en trends ondanks moeizame marktomstandigheden

De resultaten over het eerste kwartaal van 2019 waren beter dan verwacht en lieten een herstel zien van de omzetgroei en marges. Bovendien won Randstad marktaandeel in een aantal belangrijke markten. De waardering is aan de lage kant, maar de winstgroeiverwachtingen voor de komende jaren zijn dan ook beperkt. Het dividendrendement is aantrekkelijk, maar het is zeer de vraag of dat voldoende is om de matige winstgroei in de komende jaren te compenseren. De meeste economieën lijken zich laat in de cyclus te bevinden. We houden echter rekening met een opleving of verlenging van de huidige economische cyclus dankzij een ruimer monetair beleid van centrale banken. In dat scenario wordt de relatief lage waardering ineens interessant. De tijdspanne van een dergelijke opleving is echter onzeker en de risico’s zijn volgens ons aan de hoge kant.

Randstad is een van de grootste uitzendondernemingen ter wereld

Randstad is de op een na grootste uitzendonderneming in de wereld, met top 3-posities in veel landen en een wereldwijd marktaandeel van 5% (Adecco circa 6%). Het concern is actief in 38 landen: marktleider in de Benelux en Frankrijk en top 3-posities in de VS en Frankrijk. De onderneming heeft drie divisies. Staffing (55% van de omzet in 2018) richt zich op personeel met als hoogst genoten opleiding de middelbare school. Professional (22%) richt zich op mensen met hoogopgeleide profielen. Inhouse Services (23%) is een dienst gericht op on-site werk. De geografische omzetspreiding: Noord-Amerika 17%, Frankrijk 16%, Nederland 15%, Duitsland 10%, Italië 7%, Spanje 6% en de rest van de wereld 29%.

Moeizame marktomstandigheden en laat in de cyclus, maar opleving of verlenging cyclus mogelijk

De vooruitzichten voor de uitzendmarkt lijken weinig uitbundig voor de komende jaren. Het aantal vacatures bij Randstad krimpt sinds februari, terwijl er in het derde en vierde kwartaal van het voorgaande jaar nog sprake was van groei. De macro-economische vooruitzichten zijn matig in de meeste ontwikkelde landen en de wereldwijde economie bevindt zich waarschijnlijk laat in de cyclus, met al historisch lage werkeloosheidspercentages in de VS en Duitsland. Verder leiden investeringen in digitalisering en looninflatie tot onderliggende druk op de kosten, wat substantiële kostenbesparingen bemoeilijkt. Digitale disruptie door partijen buiten de sector is bovendien een risico dat boven de markt hangt. Aan de andere kant lijkt een verlenging van de huidige cyclus een zeer reële mogelijkheid, nu centrale banken mogelijk wederom hun toevlucht zoeken in een ruimer monetair beleid. We houden dus rekening met een opleving laat in deze cyclus.

Sterke resultaten eerste kwartaal 2019, goede trends lijken door te zetten in tweede kwartaal

Randstad rapporteerde een operationele winst van €221,5 mln, die daarmee 7% hoger uitkwam dan de consensusverwachting van analisten. De beter dan verwachte winst was van hoge kwaliteit en was met name te danken aan een hogere omzet en betere marge. De omzet steeg met 0,5% terwijl analisten gemiddeld rekening hielden met een daling van 1,0%. De brutomarge kwam uit op 19,7%, zo’n 20 basispunten boven de consensusverwachting van 19,5%. Veel onderliggende trends vertoonden positieve ontwikkelingen in het eerste kwartaal en de indicaties voor april wezen erop dat deze trends zich waarschijnlijk ook in het tweede kwartaal doorzetten. De organische groei per werkdag steeg met 0,5% jaar op jaar (joj) terwijl de consensus uitging van een daling van 1,0% joj. Randstad won marktaandeel in Nederland, België en Duitsland. Positief was verder dat de omzet in Frankrijk vlak bleef, tegenover een daling van 4% in het voorgaande kwartaal, al was dit in lijn met het marktgemiddelde. Per saldo dus goede resultaten.

Relatief laag gewaardeerd op basis van koers-winstverhouding en hoog dividendrendement

De koers-winstverhouding van Randstad ligt voor 2019 rond 11,4 keer de verwachte winst. Dit is licht lager dan de 12,3 voor directe concurrent Adecco en aanzienlijk lager dan het eigen historisch gemiddelde over de afgelopen 10 jaar van 14,6. Het getaxeerde dividendrendement voor dit jaar ligt op 5,9% en ligt daarmee ruim boven het gemiddelde van 1,7% voor de subsector Commercial & Professional Services. Ook het kasstroomrendement van 7,7% ligt ruim boven de 4% van de subsector, al is deze voor Adecco nog hoger met 8,3%.

Kansen

  • De proactieve en consequente benadering ten aanzien van kostenbesparingen kan zelfs in tijden van weinig groei tot margeverbetering leiden.
  • Sterke organische groei door de cyclus heen.
  • Flexwerken is wereldwijd nog steeds een groeimarkt, waar bedrijven als Randstad van profiteren.

Risico's

  • Randstad is vroegcyclisch: de nadruk ligt op traditionele uitzenddiensten. Bij een afzwakkende economie hebben die diensten daar als eerste last van.
  • Valutarisico: Noord-Amerika is een belangrijke markt voor Randstad.
  • Hoewel de flexmarkt groeit, groeit ook de weerstand tegen deze trend. Politieke beperkingen kunnen zeker niet uitgesloten worden. Per 1 januari 2020 wordt bijvoorbeeld de nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ van kracht waardoor tijdelijke contracten in Nederland duurder kunnen worden.
  • Investeringen in digitalisering bemoeilijken kostenreductie op de korte termijn. Wanneer deze digitale inspanningen succesvol zijn, kan dat op de langere termijn gunstig zijn voor de kostenefficiëntie en marktpositie. De risico’s van digitale disruptie door nieuwe technologieplatforms en robotisering (op de gehele arbeidsmarkt) is echter reëel.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 52,3 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 39,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 48,98 op Randstad 8,4 5,88 6,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 44,42 op Randstad 5,0 10,43 11,08 -0,09 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 61,94 op Randstad 7,1 7,11 7,76 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 61,94 op Randstad 7,1 7,11 7,76 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Randstad Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.