Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Neerwaartse druk neemt toe

woensdag 30 september 2020


De bandbreedte waarin de AEX momenteel beweegt, wordt steeds kleiner. Wordt de lange en sinds juni aanwezige consolidatiefase voortgezet, of start de AEX op korte termijn de verwachte neerwaartse vervolgbeweging?

De bandbreedte in de AEX wordt steeds kleiner door de aanwezige dalende toppenlijn. Vanaf de top van de lange herstelbeweging bij 587, zien we een veelvuldig geteste dalende toppenlijn. Deze is vandaag bij 553,50 te vinden. Een eendaagse doorbraak hierboven is mogelijk nu de bandbreedte steeds kleiner wordt. Pas een structurele beweging boven zowel deze dalende toppenlijn evenals de meest recente lagere top bij 560 zorgt pas voor een vervolg van de langdurige en brede consolidatiefase. Naar mijn mening blijft de kans groot dat binnenkort de volgende neerwaartse beweging zal starten. Daarvoor is een structurele beweging noodzakelijk onder de zone 529 – 530. Hier liggen oude toppen en bodems en hieronder zou ook in het langeretermijnbeeld de top bij 587 worden bevestigd. In dat scenario staat de weg voor de daaropvolgende maanden open voor een hertest van de zone 490 – 500. Een structureel slot boven de meest recente top van 560 zou een vervolg van de consolidatiefase betekenen. Dit zou dan ook uitstel (maar zeker geen afstel) betekenen van de verwachte voortzetting van de langere dalende trend. Als we kijken naar alle bewegingen van dit jaar, zagen we in de eerste anderhalve maand een krachtige blow-off beweging met een verhoging van de top naar 632. Hierna volgde direct een 4 weken durende vrije val van 240 punten naar een dieptepunt in maart bij 389. Hier werden meerdere bodempatronen gevormd en dit betekende ook bijna een test van mijn 2e neerwaartse langetermijnkoersdoel van 380. De herstelbeweging ging aanzienlijk verder dan mijn verwachte hersteldoelen (487 en 528) waarbij begin juni de krachtige opgaande bodemlijn van deze herstelbeweging werd gebroken. Ondanks een hogere top in juli bij 587, betekende dit wel dat er sprake was van een nieuwe en brede zijwaartse consolidatiefase.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

534,60 / 533,20 / 529,80 / 528,70

553,50 / 555,80 / 560 / 568

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 29 september 2020

Topvormingsproces in eindfase, bevestiging onder de zone 529 - 530


Deze langdurige zijwaartse fase sinds begin juni is naar mijn mening te zien als topvormingsproces. We zagen al veel signalen en patronen die nog steeds intact zijn. Zo werd vanaf begin juni tot aan de top in juli bij 587 een grote stijgende wig gevormd. Deze top werd verder gevormd door middel van een driedaags toppatroon, een evening star. Ook zagen we in deze periode negatieve divergentie ontstaan, dit betekent dat de hogere toppen in de AEX gepaard gingen met lagere toppen in de technische indicatoren (MACD en RSI). Vanaf de top is verder een dalende driehoek te zien, een dalende toppenlijn en ongeveer gelijke bodems. Deze bodems werden tot op heden allemaal boven de zone 529 – 530 gevormd. Vorige week werd de laagste bodem tot op heden gevormd bij 533,20. Ook werd al een groot hoofd-schouderpatroon afgerond. Zowel vanuit dit patroon evenals de dalende driehoek is voor de komende maanden een koersdoel te berekenen dat rond de 500 ligt. Ondanks al deze patronen blijft het van belang dat de AEX binnenkort structureel onder de zone 529 – 530 sluit om een volgende neerwaartse versnelling te starten. Zolang dat niet gebeurt, en de AEX boven de dalende toppenlijn en de meest recente top breekt, ontstaat een vervolg van de huidige brede consolidatiefase. Daarbij is het zelfs mogelijk dat de AEX uiteindelijk de aanval weer kan inzetten op de top bij 587. Ik acht de kans op een vervolg van de consolidatiefase nog wel mogelijk, maar een hertest van de top bij 587 acht ik klein. Opvallend is dat deze dalende toppenlijn precies ligt tussen het dalende 50-daags en het dalende 200-daags gemiddelde. We zagen eerder een positieve crossing tussen deze gemiddelden, maar deze was naar mijn mening niet geldig als langetermijnkoopsignaal. Dit gebeurt vaker in een bearmarkt als er sprake is van een langere en krachtige herstelbeweging. De afstand tussen deze gemiddelden wordt steeds kleiner en ik verwacht binnenkort een nieuwe neerwaartse crossing tussen deze gemiddelden. Dit is dan ook een bevestiging dat we in de eindfase van de zijwaartse consolidatiefase zijn aanbeland. Als we verder kijken naar het zeerlangetermijnbeeld dan is deze herstelbeweging op de logaritmische weekgrafiek niets anders geweest dan een klassieke terugtest naar de voormalige opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt die in 2009 startte en eind 2018 werd beëindigd. Voor de komende dagen moeten we dus bezien of de neerwaartse druk op de zone 529 – 530 verder zal toenemen, waarbij een kortstondige doorbraak boven de genoemde dalende toppenlijn (553,50) nog wel mogelijk is. Maar een vervolg van de langdurige consolidatiefase is tot de doorbraak onder de 529 – 530 zone echter niet uit te sluiten.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 30 september 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.