Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Brede overgangsfase

dinsdag 13 oktober 2020

De AEX heeft zijn brede consolidatiefase hervat, nadat de neerwaartse fase vorige week werd afgebroken. Dit zorgt in het kortetermijnbeeld voor enige verbetering, maar het langetermijnbeeld blijft onverminderd negatief. 

Bevestiging neerwaartse trendomkeer vindt plaats onder zone 529-533

In mijn vorige analyses gaf ik aan dat een definitieve bevestiging van een volgende neerwaartse trendomkeer zou plaatsvinden onder de belangrijke steunzone van 529 – 530. Deze zone werd sinds begin september veelvuldig onder druk gezet, maar nooit gebroken. Het dieptepunt werd bij 533,20 op de borden gezet. Door het patroon van lagere toppen (vanaf de juli-top van 587), werd de bewegingsruimte steeds kleiner en werd de neerwaartse druk tot begin vorige week steeds verder opgevoerd. Door de doorbraak vorige week boven de genoemde dalende toppenlijn werden de eerste verbeteringen in het zeerkortetermijnbeeld zichtbaar. De gevormde opwaartse gap werd vorige week nog wel gesloten maar verdere neerwaartse druk bleef uit. Hierdoor was er geen sprake meer van een kortstondige opwaartse doorbraak. Bevestiging van de huidige herstelbeweging in het zeer kortetermijnbeeld werd gegeven boven de dubbele top bij 568,20. Deze top werd gisteren voor de eerste keer met opnieuw een opwaartse gap gebroken. Hierdoor blijft de brede en sinds begin juni aanwezige zijwaartse consolidatiefase intact. Deze zijwaartse fase is naar mijn mening nog steeds een overgangsfase tussen de krachtige herstelbeweging vanaf de maart-bodem bij 389 en een nieuwe en volgende krachtige neerwaartse beweging. Voor de komende maanden blijft mijn eerste doel de zone 490 – 500. Doordat de neerwaartse druk vorige week opwaarts werd afgerond is er slechts uitstel aan deze verwachte fase ontstaan en naar mijn mening zeker geen afstel. Het langetermijnbeeld blijft onverminderd negatief nadat in 2018 de bijna 10 jaar durende voorafgaande bullmarkt neerwaarts werd gebroken. De krachtige herstelbeweging die volgde op de vrije val beweging eerder dit jaar is daarbij te zien als klassieke terugtest tot aan de voormalige opgaande bodemlijn van deze voormalige bullmarkt.

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

567,80 / 560,50 / 555 / 553,10

574 / 575,70 / 580,70 / 587

Grafiek AEX-index op dagbasis

Tot hoever loopt de AEX in het kortetermijnbeeld op? Blijf alert op nieuwe toppatronen
Voor de komende dagen moeten we bekijken tot hoever de AEX in het kortetermijnbeeld zal oplopen. We moeten daarbij zeer alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen. Bij de top in juli (587) werd een driedaags en relatief zeldzaam toppatroon gevormd, een zogenoemde ‘evening star’. Dit patroon is nog steeds geldig zolang de AEX onder de 587 weet te blijven. Tot aan deze top ligt alleen nog de eerdere en lagere top bij 575,70 boven de markt. Ook gaven de technische indicatoren in de afgelopen dagen een opwaarts signaal, maar lijkt het opwaarts potentieel beperkt. Pas boven de 587 zal een verdere herstelbeweging kunnen worden ingezet richting de zone 600 – 610. Ik acht de kans op een dergelijk scenario nog steeds klein. Naar mijn mening zal deze langdurige consolidatiefase uitmonden in een neerwaartse omkeer in de komende tijd, ondanks dat deze fase al langere tijd intact is. Na de doorbraak onder de opgaande bodemlijn (begin juni) van de krachtige herstelbeweging vanaf het maartdieptepunt, werd de top nog wel verder opgehoogd (ongeveer 14 punten hoger), maar zagen we in de afgelopen maanden al meerdere topformaties ontstaan. We moeten niet alleen alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen in de komende dagen, maar ook op enkele gevormde opgaande steunpunten. Zo werd gisteren een opwaartse gap gevormd. Deze is te vinden tussen 567,80 en 568,80. Ook zien we vanaf de 533,20 een nieuwe en zeer steil opgaande kortetermijnbodemlijn. Deze is vandaag bij 560,50 te vinden en loopt dagelijks ongeveer 2 punten op. Vlak daaronder liggen verder nog het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Deze staan nog steeds op het punt een nieuwe neerwaartse crossing te maken, maar dan moet de AEX in de komende tijd wel weer onder deze gemiddelden zakken. Een sluiting van de genoemde gap in de komende 2 dagen evenals een slotkoers onder de genoemde stijgende kortetermijnbodemlijn zou een duidelijke verzwakking betekenen en opnieuw de neerwaartse druk richting de zone 529 – 533 kunnen inzetten. Zolang deze zone echter in de komende periode niet neerwaarts wordt gebroken, blijft de consolidatiefase intact.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 13 oktober 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.