Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Veel neerwaartse ruimte aanwezig komende weken

dinsdag 20 oktober 2020


De huidige en brede zijwaartse trend vindt nog steeds plaats binnen de grenzen van de lange dalende tendens. De opgaande zeerkortetermijnbeweging lijkt in zijn eindfase te zitten en we moeten alert zijn op een neerwaartse draai.

Na de vorming van een hogere top in februari bij 632 werd een enorme vrije val gestart. Deze beweging zorgde voor een daling van ongeveer 240 punten in slechts 4 weken tijd tot een dieptepunt bij 389. Een dergelijke daling in een dergelijk kort tijdsbestek komt bijna nooit voor. Tijdens deze vrije val werd mijn 2e neerwaartse doel bij 380 bijna bereikt. We zagen rond de bodem bij 389 al meerdere signalen die wezen op een krachtige herstelbeweging. Deze werd ook ingezet, maar ging aanzienlijk verder en langer door dan ik had verwacht. Mijn richtpunten lagen destijds bij 482 en 528. Na de vorming van een top rond de 574 werd de krachtige opgaande bodemlijn van deze herstelbeweging gebroken en ontstond een overgangsfase, een zijwaartse tendens. Hierin bevindt de AEX zich nog steeds, net als veel andere Europese indices. Tijdens deze zijwaartse trend sinds begin juni werd medio juli nog wel de top verder opgehoogd naar een niveau van 587. Bij deze top werd overigens ook een relatief zeldzaam driedaags toppatroon gevormd, een evening star. Ook was dat het startpunt van een neerwaartse doorbraak van een stijgende wig (potentieel toppatroon). Vanaf deze top bij 587 zagen we tot 2 weken geleden een patroon van lagere toppen ontstaan. Daarbij werd de cruciale onderkant van de zijwaartse fase steeds verder onder druk gezet. Deze zone is te vinden bij 529 – 530. Door de vorming van een dieptepunt in de afgelopen weken bij 533, is de zone verbreedt naar 529 – 533. Pas een structureel slot onder deze zone zorgt voor de neerwaartse afronding van de zijwaartse fase die inmiddels al ruim 4 maanden duurt. Daaronder wordt de top bevestigd en kan een nieuwe fase in de dalende langetermijntrend worden gestart. Dit is naar mijn mening voor de laatste maanden van 2020 nog steeds het meest waarschijnlijke scenario.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 19 oktober 2020

AEX nadert bovenkant zijwaartse tendens sinds juni, veel neerwaartse ruimte aanwezig komende weken

Nadat recentelijk een bodem bij 533 was gevormd, startte een stijgende zeerkortetermijntrend. Deze zorgde voor een doorbraak van de vanaf de 587 dalende toppenlijn. Hiermee was de neerwaartse druk toen ten einde gekomen en werd de zijwaartse trend sinds begin juni weer nieuw leven ingeblazen. Vorige week vond een test plaats van de lagere top van medio augustus bij 575,70. We zagen tijdens deze stijgende zeerkortetermijntrend een tweetal opgaande bodemlijnen. De meest steile opgaande bodemlijn werd vorige week al gebroken en de minst steile bodemlijn vanaf de 533-bodem werd in de afgelopen dagen met een dieptepunt bij 557,70 voor de 2e keer getest. Hiermee lijkt de eindfase van deze opgaande kortetermijntrend te zijn ingegaan. Vooral ook als we kijken naar de opwaartse potentie die aanwezig was. De AEX haperde onder de 575,70 waarboven alleen nog de top van 587 ligt. Pas een structureel slot hierboven zou de weg openen voor een verdere beweging naar de 600 – 610, een scenario dat niet mag worden uitgesloten, maar naar mijn mening weinig kansrijk is. Ik verwacht voor de komende maanden een neerwaartse impuls en hervatting van de dalende langetermijntrend. Opvallend is verder dat de gehele herstelbeweging vanaf maart zorgde voor een klassieke terugtest naar de voormalige opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt die in 2009 werd gestart. Voor de komende dagen ligt de eerste weerstand bij de zone 575,50 – 575,70 waarboven de weg vrij is voor een mogelijke hertest van de 587- top. Aan de onderkant ligt nu nog de minst steil opgaande bodemlijn in het zeerkortetermijnbeeld bij 562,30 die dagelijks ongeveer 1,5 indexpunt oploopt. Daaronder liggen verder nog de recente bodem bij 557,70 en de belangrijkste gemiddelden (50-daags en 200-daags) bij 555,80 en 549,30. Een neerwaartse doorbraak onder de genoemde stijgende bodemlijn met bevestiging onder de bodem van 557,70 zou een nieuwe impuls kunnen zijn voor een krachtige verdere daling richting opnieuw de onderkant van deze brede en langdurige zijwaartse fase. Ook vanuit de technische indicatoren zien we inmiddels alweer een duidelijke afvlakking danwel verzwakking en kijkend naar de daggrafiek werd gisteren een zogenoemde dark cloud cover gevormd als potentieel toppatroon in de daggrafiek. Hiermee is de kans dus reeel dat de opgaande kortetermijnbeweging in zijn eindfase is aanbeland en we het technische vizier weer neerwaarts kunnen richten

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 20 oktober 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.