Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Test zone 610 - 613

donderdag 3 december 2020


De laatste maand van dit volatiele handelsjaar is alweer aangebroken. Weet de AEX zijn opgaande kortetermijn trend voort te zetten richting de jaartop van 632 of zal de neerwaartse langetermijntrend worden hervat?

De jaartop werd in februari op de borden gezet bij 632. Dit was destijds het eindpunt van een blow-off beweging van een krachtige opgaande beweging die in 2019 werd gestart. Tijdens de vorming van deze jaartop werd op de weekgrafiek een dark cloud cover gevormd als toppatroon en brak de AEX direct daarna met een neerwaartse gap door een belangrijke opgaande steunlijn. Dit zorgde voor een vrije val van ongeveer 240 punten in slechts 4 weken tijd. Mijn eerste neerwaartse langetermijndoel van 410 werd snel doorbroken en bij 389 punten werd de bodem gevormd. Dit was slechts 9 punten boven mijn 2e neerwaartse langetermijndoel. Door de vorming van meerdere bodempatronen en een extreme oversold-conditie mocht toen een krachtige tegenreactie worden verwacht. Mijn eerste opwaartse doel lag destijds bij 480 en mijn 2e doel bij 529. Het 2e doel werd uiteindelijk gebroken, waarmee deze herstelbeweging aanzienlijk krachtiger was dan in eerste instantie verwacht. Dit gebeurde eind mei waarna een lange zijwaartse consolidatiefase werd ingezet. Tijdens deze fase werd in juli een hoogtepunt geplaatst bij 587 waarna de neerwaartse weg werd ingeslagen richting de cruciale steun bij 529. Een structureel slot hieronder was noodzakelijk om de neerwaartse langetermijntrend te vervolgen. Hij vormde eind oktober een intraday-dieptepunt bij 527,90 waarna de opwaartse weg weer werd hervat. Deze opgaande kortetermijntrend werd in november steeds krachtiger en zorgde tijdens de vorming van de 3e opwaartse gap voor een doorbraak boven zowel de eerdere meervoudige top bij 575,50 evenals de juli-top van 587. Dit zorgde voor meer opwaarts potentieel richting de zone 610 – 613. Hier is de AEX in de afgelopen week aanbeland en hoe nu verder?

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

609 / 603,50 – 604 / 594 / 587

613,20 / 615,10 / 623 / 632Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 2 december 2020,


Opgaande bodemlijn van grote stijgende wig op de weekgrafiek is nu bij 560 te vinden

Deze opgaande kortetermijnbeweging in november zorgde voor de opheffing van een groot aantal toppatronen die sinds juni werden gevormd in de AEX. Wel is deze verdere opgaande beweging nog steeds te zien als klassieke terugtest naar de opgaande bodemlijn in de weekgrafiek van de voormalige bullmarkt (van 2009 tot eind 2018). Als we verder kijken naar deze weekgrafiek dan zien we sinds de bodem in maart dit jaar de contouren van een stijgende wig. Dit betekent dat de bodems sneller stijgen dan de toppen. Deze opgaande bodemlijn loopt nu langs de bodems van 389 en 527. Deze lijn kon pas getrokken worden op het moment (in november) dat de eerdere top van 587 werd gebroken. De onderkant van de stijgende wig op de logaritmische weekgrafiek is nu te vinden bij 560 en loopt wekelijks bijna 5 punten op. Een ander belangrijk punt op deze weekgrafiek is de onderkant van een relatief zeldzame opwaartse gap bij 574,50. Om de neerwaartse weg in het langeretermijnbeeld te hervatten is het belangrijk dat deze opgaande bodemlijn van de stijgende wig neerwaarts wordt gebroken. Daaronder kan dan de weg worden hervat naar de belangrijke horizontale steun bij 529. Ondanks de enorme kracht in de afgelopen 5 weken (ruim 80 punten) blijft mijn langetermijnvisie neerwaarts gericht. Met de doorbraak boven de 587 is een neerwaarts vervolg wel verder uitgesteld maar naar mijn mening zeker niet verdwenen. We moeten in de komende maand zeer alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen, vooral op de weekgrafiek. Een doorbraak onder de genoemde bodemlijn lijkt niet realistisch in de laatste weken van het jaar. Ook is een hertest in de komende weken van de jaartop bij 632 niet uit te sluiten, zelfs een verdere maar tijdelijke blow-off beweging hierboven is mogelijk.

Steeds meer risicosignalen tijdens deze zeer euforische fase in de aandelenmarkten

De aandelenmarkten bevinden zich verder in een zeer euforische fase op dit moment. Dit is een belangrijke contra-indicator maar zal niet het precieze omslagpunt kunnen aangeven. We zien dat zowel analisten evenals veel beleggers zeer positief zijn voor de komende periode en een krachtig verder opwaarts vervolg verwachten in de aandelenmarkten. Een ander belangrijk risico-signaal in de aandelenmarkten is de negatieve divergentie die is ontstaan met de technische indicatoren MACD en RSI. We zien in veel aandelenmarkten deze negatieve divergentie. Als we kijken naar de AEX zien we in de afgelopen tijd steeds hogere toppen in de grafiek zelf, maar lagere toppen in zowel de RSI als de MACD. Ook staat de MACD op het punt om een negatieve crossing te geven. Als we verder kijken naar de daggrafiek van de AEX dan zien we de laatste tijd vooral kleinere candlesticks en in de laatste week een hapering rond de zone 610 – 613. De kleinere candlesticks worden veroorzaakt door een lagere dagelijkse beweeglijkheid waarbij een eerste toppatroon begin deze week werd gevormd, een zogenoemde shooting star. Deze zorgde voor een intraday-top bij 615,10. Vanaf de gevormde laatste (3e) gap met een dieptepunt bij 580 zien we een stijgend maar smal opgaand trendkanaal. De onderkant hiervan ligt alweer bij 609 en loopt dagelijks bijna 1,5 punt op. De bovenkant ligt bij 623 en kan worden getest zolang de opgaande bodemlijn niet wordt gebroken. We zien overigens wel de nodige hapering de laatste week aangezien de bovenkant van dit trendkanaal niet meer werd bereikt. Een slotbeweging onder deze opgaande kortetermijnbodemlijn (609) met bevestiging onder de meest recente horizontale steunzone van 603,50 – 604 kan een potentieel topsignaal zijn waarna de weg openstaat richting de 587 (voormalige top), de 580 en 574,50 (onderkant 3e opwaartse gap). Zolang de doorbraak onder de opgaande bodemlijn met de genoemde bevestiging niet plaatsvindt, blijft een verdere stijging richting de 632 mogelijk in de komende weken waardoor het ‘elastiek’ steeds verder wordt opgerekt en de kans op een forse tot zeer forse neerwaartse beweging verder toeneemt in de eerste maanden van 2021.

Grafiek AEX-index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 2 december 2020

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 3 december 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.