Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX 3 stijgende wiggen

donderdag 14 januari 2021

Waar eindigt de huidige krachtige opgaande beweging in de aandelenmarkten? De euforie is tijdens deze blow-off beweging tot enorme hoogte opgelopen maar omkeersignalen moeten vanuit de grafiek zelf komen.

Een euforische blow-off beweging is veelal het laatste deel van een krachtige opgaande beweging. Deze opgaande beweging startte bij het dieptepunt in maart vorig jaar bij 389. Vanaf dit niveau verwachtte ik destijds een krachtige herstelbeweging, maar deze ging aanzienlijk verder en langer door en werd in de laatste weken van dit jaar nog verder voortgezet. Mijn verwachting van een lagere top in het langetermijnbeeld werd daarmee tenietgedaan. In de maanden juni tot en met november zagen we een brede zijwaartse handelszone waarbij de neerwaartse druk steeds verder toenam. Een belangrijke voorwaarde destijds in het middellangetermijn beeld was een structurele beweging onder de zone 528 – 530. Hij testte deze zone eind oktober, maar brak hier niet onder. Begin november zagen we een volgende krachtige opwaartse beweging die de AEX in een dag tijd met een opwaartse gap door zowel de 575-top evenals de 587-top (top van juli 2020) bracht. Hiermee kwam de zijwaartse handelsfase aan de bovenkant ten einde en werd de volgende opwaartse beweging ingezet. Dit betekende ook dat een nieuwe stijgende bodemlijn kon worden getrokken die startte bij de 389 en langs de oktoberbodem van 528 loopt. Als we kijken naar de logaritmische weekgrafiek (langetermijngrafiek) dan is te zien dat sinds maart vorig jaar de contouren zichtbaar zijn van een grote stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. De opgaande bodemlijn is nu bij 592 te vinden en loopt wekelijks ongeveer 4,5 punt op. Een structurele doorbraak onder deze opgaande bodemlijn is noodzakelijk om een duidelijke top in het lange- en middellange termijnbeeld aan te geven. Zolang dat niet gebeurt, blijkt de krachtige opgaande trend sinds maart vorig jaar intact.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 13 januari 2021

Veel overeenkomsten met topvormingsperiode 1998 - 2001

Op de eerste dag van dit nieuwe handelsjaar brak de AEX ook door de top die in februari vorig jaar op de borden werd gezet bij 632. In de afgelopen dagen werd een hoogtepunt tot op heden bereikt van 646,90. Er zijn tot aan de top van het jaar 2000 (net boven de 700 puntengrens) niet veel weerstanden meer te vinden. We zagen in de afgelopen periode steeds meer indices die door hun eerdere toppen braken. Toch geeft dit naar mijn mening niet aan dat er sprake is van een structurele nieuwe langetermijn bullmarkt. Al we kijken naar de periode van 1998 tot en met 2001 zien we een duidelijke vergelijking met de huidige periode. Aan het begin van deze lange topvormingsperiode van 1998 – 2001 werd de stijgende langetermijntrend al gebroken. Dit zagen we in de huidige periode in de AEX al in 2018. Hierna vond (net als begin vorig jaar) een enorme vrije val plaats in de index in een relatief kort tijdsbestek. Vorig jaar zagen we in een periode van 4 weken een vrije val van 240 punten waarna een krachtige opgaande beweging plaatsvond. Dit zagen we ook in de periode 1998 – 2001, toen de AEX terugviel vanaf de 600 punten tot aan de 350 punten, waarna in 2000-2001 nog een hogere top werd geplaatst rond de 700 voordat de blow-off beweging destijds barstte en er een volgende lange en zeer forse bearmarkt-beweging werd ingezet. Destijds viel de AEX in twee jaar tijd terug tot een niveau van ongeveer 220 punten. Een dergelijke vergelijkbare beweging verwacht ik overigens niet, maar een verder en krachtige neerwaartse beweging in 2021 blijft naar mijn mening het meest realistische scenario.

3 versteilingen en 3 stijgende wiggen

Een ander opvallend punt van de huidige blow-off fase is de negatieve divergentie die we zien. Dit betekent dat de indices de laatste weken geregeld hogere toppen op de borden zetten, maar belangrijke technische indicatoren juist gelijke danwel lagere toppen vormen. Dit is te zien als een soort opdroging van de koopdruk. Negatieve divergentie is een risicosignaal maar geeft niet het definitieve omkeersignaal aan. Deze negatieve divergentie zien we namelijk al bijna 2 maanden in de technische indicatoren. Een ander risico-signaal is de afstand tussen de koers en het 200-daags gemiddelde. Vanuit het verleden weten we dat zodra deze afstand richting de 15% oploopt, de kans op een omkeer flink toeneemt. Momenteel is het 200-daags gemiddelde bij 563 te vinden, een afstand van ongeveer 80 punten ofwel bijna 15%. Veel indices vormen momenteel ook de contouren van een stijgende wig. Ik gaf hierboven al aan dat deze stijgende wig ook in de weekgrafiek sinds vorig maart in ontwikkeling is. Daarbij zal een definitief topvormingssignaal pas worden gegeven onder de stijgende bodemlijn van deze grote stijgende wig worden gegeven, momenteel bij 592. Deze patronen zien we ook in veel andere indices met verschillende looptijden. Op de daggrafiek zien we ook 2 andere stijgende wiggen. Vanaf de oktoberbodem (528) is een stijgende bodemlijn van een kortere stijgende wig te zien, waarbij de onderkant ligt bij 634. Vanaf het laatste raakpunt van deze bijna 3 maanden durende stijgende wig, is een zeer korte stijgende wig te zien die gisteren al aan de onderkant onder druk werd gezet. Al deze 3 wiggen geven ook aan dat er een 3e versteiling in de AEX is te zien (steeds steilere stijgende bodemlijnen). Vanuit het verleden zagen we vaker 3 versteilingen voordat een belangrijke top werd gezet. Kortom; de opgaande beweging verloopt steeds steiler maar maakt nog geregeld hogere toppen in de aandelenmarkten. Wel zien we een drietal versteilingen en een drietal stijgende wiggen. Een doorbraak onder de middelste versteiling bij 634 zou een eerste duidelijke verzwakking zijn en meer neerwaartse ruimte vrijmaken. Weerstanden zijn te vinden bij de recente top van 646,90 en de twee opgaande toppenlijnen bij 651 en 658. Het elastiek wordt steeds verder opgerekt, waardoor een omkeer zeer plotseling en snel kan verlopen. Blijf dus zeer alert op de vorming van toppatronen (op weekgrafiek) en een doorbraak onder de genoemde opgaande bodemlijnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 14 januari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.