Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Lagere top in de maak?

dinsdag 9 februari 2021

In de afgelopen handelsdagen lijkt de opmars van de AEX te stokken onder de 660 punten. De kans op een lagere top in het zeerkortetermijnbeeld na de eerdere top bij 667,85 is reeel. Er zijn genoeg topvormingssignalen te zien.

In de afgelopen weken zagen we een groot aantal topvormings-signalen waarmee de kans groter is geworden dat de enorme opwaartse beweging sinds oktober in de eindfase zit. In oktober werd een bodem gevormd bij 527,85 waarbij destijds de neerwaartse druk tijdens de maandenlange zijwaartse fase werd opgevoerd. Toch bleek deze bodem niet het startpunt van een volgende neerwaartse beweging, maar het startpunt van een zeer krachtige opgaande beweging van tot op heden 140 punten. Begin november werd toen de juli-top bij 587 gebroken wat een verdere opwaartse versteiling veroorzaakte. Toch is er naar mijn mening geen sprake van een duurzame bullmarkt in het langetermijnbeeld. We zien sinds 2018 (toen de 10 jaar durende bullmarkt werd beëindigd) een duidelijke overeenkomst met de periode 1998 – 2001. Ook destijds zagen we een vergelijkbare versteiling naar hogere toppen na een eerdere forse vrije val. Bevestiging van de definitieve topvorming zal nog even op zich laten wachten. Hiervoor moet de AEX onder de stijgende bodemlijn op de logaritmische weekgrafiek breken. Deze ligt vandaag bij 615 en loopt wekelijks ongeveer 5 punten op. Wel zien we veel topvormingssignalen. Zo werd bij de top in de weekgrafiek een grote bearish engulfing gevormd en staat de euforie onder beleggers nog steeds op zeer hoge niveaus. Ook is er duidelijke negatieve divergentie te zien met de technische indicatoren en werden meerdere opgaande kortetermijnbodemlijnen gebroken. Deze bodemlijnen maakten onderdeel uit van stijgende wiggen op de daggrafiek. De genoemde stijgende bodemlijn op de weekgrafiek bij 615 maakt overigens ook deel uit van een zeer grote stijgende wig. Weerstand is nu te vinden bij 659,15 en 667,85. Onder de 632 – 634 treedt een verdere verzwakking op.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

650,90 / 648,90 / 633,70 / 632

659,15 / 667,85 / 668,50 / 678,50

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 8 februari 2021

Grafiek AEX-index op weekbasis (sinds mei 2016)

Bron: Reuters Metastock XVII, 8 februari 2021

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 9 februari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.