Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: E.ON E.ON

woensdag 24 maart 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000ENAG999 EUR 14 5.11 Ja Nutsbedrijven

Sinds de ‘Energiewende’, de opgelegde hervorming van de Duitse energiemarkt richting duurzamere energiebronnen, is nutsbedrijf E.ON bezig met herstructureren. Het bedrijf heeft verschillende niet-gereguleerde activiteiten afgebouwd, waardoor de inkomsten minder gevoelig zijn geworden voor de ups en downs van de energiemarkt. Met de verkoop van het belang in Uniper en de uitruil van activiteiten met RWE is de herstructurering van activiteiten afgerond. De coronacrisis heeft een beperkte negatieve impact gehad.

Duits nutsbedrijf

Het Duitse E.ON beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in Duitsland en elders in Europa. Het levert energie aan eindklanten en beheert hernieuwbare energieopwekkingscapaciteit in Europa en de VS. Bij een omzet van €60,9 mld boekte E.ON in 2020 een genormaliseerde nettowinst van €1,27 mld. Deze omzet werd behaald in Duitsland (44%), andere EU-landen (55%) en de rest van de wereld (1%).

Herstructurering grotendeels afgerond

Na de gedeeltelijke beursgang van E.ON’s productiecapaciteit op basis van fossiele energiegrondstoffen (onder de naam Uniper) heeft E.ON zijn risicoprofiel verlaagd. Het resterende belang van 47% in Uniper heeft E.ON verkocht aan het Finse nutsbedrijf Fortum. Hiermee is het afstoten van oude activiteiten afgerond en worden de inkomsten van E.ON grotendeels losgekoppeld van de grondstoffenprijzen. Door de uitruil van activiteiten met Innogy en RWE kan E.ON zich verder specialiseren en is de opwekking van energie volledig afgestoten. Het bedrijf beschikt nu over een van de grootste elektriciteitsnetwerken ter wereld en een klantenbasis van rond de vijftig miljoen huishoudens. E.ON was de afgelopen jaren actief met de ontwikkeling van slimme energiemeters, laadpalen voor elektrische auto’s, batterij-opslag en andere diensten waarbij het profijt heeft van zijn grote netwerk. Margedruk bij de levering aan particulieren blijft wel een risico. Het lastig voorspelbare aanbod van hernieuwbare energie op het netwerk zorgt voor hogere kosten.

Resultaten licht boven verwachting, dividend licht onder verwachting. Wpa-verwachting komende drie jaar licht hoger dan verwacht

Over 2020 rapporteerde E.ON een operationele winst (EBIT) van €3,78 mld, ongeveer 1% boven de consensusverwachting van analisten. De winst per aandeel (wpa) was 4% boven de consensusverwachting. Het bedrijf geeft aan dat in 2020 ongeveer €300 mln nettowinst is weggevallen door Covid-19, waarvan het grootste deel kan worden goedgemaakt op een later moment. Het dividendvoorstel van €0,47 per aandeel was net onder de consensusverwachting. E.ON geeft voor 2021 een operationele-winstverwachting af die met een bandbreedte van €3,8-4,0 mld rond de consensusverwachting ligt. De nettowinstverwachting voor dit en volgend jaar valt wat hoger uit dan eerder verwacht, door een herstel in het VK en lagere operationele kosten. De doelstelling voor 2023 is vooralsnog onveranderd, maar lijkt wat voorzichtig gezien de verwachte trend. De nettoschuld kwam wat lager uit dan verwacht op ruim €40 mld. De doelstellingen voor de middellange termijn, inclusief een dividendgroei van ten minste 5% per jaar, blijven gehandhaafd. Het bedrijf ziet veel ruimte voor groei door het aangekondigde stimuleringsplan van de EU voor klimaat-gerelateerde investeringen. De afgesproken vergoeding voor het beëindigen van de nucleaire activiteiten in Duitsland draagt positief bij aan de cashflow.

Waardering licht onder het gemiddelde bij een licht bovengemiddelde winstgroei

De impact van Covid-19 was voor E.ON in eerste instantie wat sterker dan verwacht, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd zodra voorzieningen vrijvallen. De resultaten waren in 2020 lastig te vergelijken met eerdere jaren, door de uitruil van activiteiten met RWE. Dat zal vanaf dit jaar veel minder een probleem zijn. Het koersrendement is tot op heden dit jaar licht beter dan het sectorgemiddelde geweest. De waardering ligt met 13,5 keer de geschatte winst voor 2021 iets onder het sectorgemiddelde. Het dividendrendement van 5,4% ligt aan de bovenkant van het gemiddelde van Europese nutsbedrijven. Op basis van de consensusverwachting is de langetermijngroei licht bovengemiddeld.

Kansen

  • Hoger dan verwachte synergieen uit de deal met RWE.
  • Verdere verlaging van de schuldpositie, vergoeding voor het beëindigen van de nucleaire activiteiten.
  • Investeringen in netwerkuitbreiding en groeiprojecten.

Risico's

  • Steviger dan verwacht ingrijpen van de toezichthouder op de energiemarkt.
  • Onverwachte sterke stijging van de kapitaalmarktrentes.
  • Impact van het coronavirus. Het bedrijf heeft hier in eerste instantie toch bovengemiddeld last van gehad.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van E.ON bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.