Fundamentele Analyse: NN Group NN Group - Sterke eerstehalfjaarresultaten

vrijdag 27 augustus 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010773842 EUR 8.3 5.48 Duurzaam Financiële waarden

Sterke eerstehalfjaarresultaten

Sinds de inlijving van Delta Lloyd werkt NN aan het verlagen van de kosten en het inpassen van de nieuwe bedrijfsonderdelen, waaronder Vivat schade. Hiervan beginnen de resultaten zichtbaar te worden. De solvabiliteit is weer op orde en NN heeft een sterke kaspositie. Nu de vermogensbeheerder (NN IP) ook wordt verkocht, zal de solvabiliteit verder toenemen. Die biedt de financiële ruimte voor uitbreiding in het buitenland en de inkoop van eigen aandelen. Wel kan het nog beter bij een aantal bedrijfsonderdelen, zoals de Nederlandse schadeverzekeringstak.

Nederlandse verzekeraar en pensioenbeheerder

NN Group (NN) is een van de grootste verzekeraars en vermogensbeheerders van Nederland. Sinds 2016 is ING Groep geen aandeelhouder meer en staat het bedrijf volledig op zichzelf. 90% van de operationele winst komt uit verzekeringen, waarvan het overgrote deel uit levensverzekeringen. Zo’n 10% van de operationele winst komt uit vermogensbeheer, die wordt verkocht aan Goldman Sachs Asset Management. Naast Nederland (57%) is NN actief in België (7%), de rest van Europa (18%) en Japan (18%).

Integratie zal winstgevendheid verbeteren

De overname van Delta Lloyd geeft NN de schaalgrootte om de kosten te verlagen en de winstgevendheid te verhogen. Deze laatste staat onder druk door de lage rente en de stevige concurrentie. In zowel het levens- als schadeverzekeringssegment in Nederland is NN nu een van de grootste. In Japan richt het concern zich vooral op verzekeringen voor het midden- en kleinbedrijf, terwijl NN in België een volledige range van levens- en schadeverzekeringen en vermogensbeheer aanbiedt. NN Bank verkoopt in Nederland de verzekeringen, beleggingsproducten en hypotheken van het bedrijf aan particuliere en zakelijke klanten. De vermogensbeheerdivisie is slechts een klein onderdeel van het bedrijf, maar biedt wel diversificatie en aantrekkelijke marges. Groeien in dit segment lukt NN Group echter maar matig. De integratie van bedrijfsonderdelen moet zorgen voor efficiënter beheer en een beter gestroomlijnd productaanbod.

Sterke eerstehalfjaarresultaten

NN Group rapporteerde een operationele winst over de eerste helft van 2021 van €1,1 mld. Dat is beter dan de €926 mln van in de zelfde periode een jaar geleden en de €963 mln van het voorgaande halfjaar. Ook was de winst 16% hoger dan de consensusverwachting van analisten. De Nederlandse levensverzekeringentak liet een stijging zien van de operationele winst van 5% jaar op jaar (joj), wat beter was dan de consensus (+6%). Vooral hogere beleggingsmarges droegen hieraan bij. De Nederlandse schadeverzekeringsdivisie presteerde sterk met een 70% hoger resultaat joj en 56% boven de consensus, mede door de geslaagde consolidatie van Vivat (schade). De ‘combined ratio’ bij deze divisie (schadeclaims plus kosten, gedeeld door de ontvangen premies: hoe lager hoe beter) kwam uit op een zeer goede 92%. NN streeft naar een gemiddelde combined ratio van 95%. Zowel de Japanse (+13% joj) als Europese verzekeringstak (+21% joj) presteerde beter dan verwacht. De vermogensbeheerder presteerde door hogere beleggingsvergoedingen 19% beter dan vorig jaar (14% beter dan verwacht). Het totale beheerde vermogen steeg naar €355 mld, mede dankzij een netto instroom van €3,9 mld (breed gespreid over categorieën) en hogere koersen. De kapitaalratio volgens Solvency 2-boekhoudregels daalde afgelopen halfjaar met 1 procentpunt naar 209% en viel daarmee 3 procentpunt lager uit dan verwacht. Dat kwam voornamelijk door de lagere derivaten-exposure en een verschuiving naar meer langer lopende activa, wat wordt gezien als iets eenmaligs. NN betaalt dit jaar een interimdividend van €0,93 per aandeel. Het management is positief over de vooruitzichten voor de nabije toekomst en voorziet dat alle onderdelen (op zijn minst) de gestelde operationele-winstdoelen gaan halen voor 2023. Een week na de publicatie van deze halfjaarresultaten maakte NN bekend dat het zijn vermogensbeheertak NN Investment Partners (NNIP) verkoopt aan Goldman Sachs voor in totaal €1,7 mld. Dat is meer dan de gemiddeld verwachte verkoopopbrengst van €1,5 mld. De kapitaalratio van NN zal hiermee stijgen met 17 procentpunt. NNIP wordt samengevoegd met Goldman Sachs Asset Management.

Waarderingskorting plus bovengemiddeld dividend

Sterke resultaten voor NN Group, die aantonen dat het bedrijf goed door de coronacrisis is gekomen en dat de omzetten van de verschillende bedrijfsonderdelen weer aantrekken. De lagere kapitaalpositie was een kleine tegenvaller, maar deze is nog steeds sterk en er kunnen hoge dividenden worden uitgekeerd. Dat geldt zeker, nu bekend is geworden dat onderdeel NN IP wordt verkocht, waardoor er extra financiële ruimte voor dividenduitkeringen ontstaat. NN heeft geen overnameverwachtingen genoemd. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding (k/w) van 8,9 maal de gemiddelde winsttaxaties van analisten voor 2021, tegenover een gemiddelde van Europese verzekeraars van 11,1. Het dividendrendement van NN staat nu 5,2%, wat hoger is dan het gemiddelde van 4,7% van de Europese verzekeraars. En zal naar verwachting zal het dividendrendement nog hoger komen te liggen. Er is dus zowel een korting in de waardering als een hoger dividendrendement. Als de verzekeraar de goede voortgang in de kostenverlaging en de operationele verbeteringen in het schadesegment weet voort te zetten, bieden de huidige korting in de waardering en de goede kapitaalpositie ruimte voor een lichte opwaardering en voor aantrekkelijke (en stabiele) dividenduitkeringen.

Kansen

  • Succesvolle integratie van Delta Lloyd en Vivat schade, en bijbehorende besparingen
  • De Nederlandse schadeverzekeringstak heeft langere tijd last gehad van slechtere prestaties. Hierdoor zijn de verwachtingen relatief laag gespannen. De herstructurering van deze divisie biedt kansen om de verwachtingen te overtreffen.
  • De sterke kapitaalpositie en kapitaalopwekking bieden financiële ruimte voor overnames en aandeleninkoop.

Risico's

  • De aanhoudend lage kapitaalmarktrente drukt op de beleggingsmarge bij de levensverzekeringen
  • NN voert forse herstructureringen door om de winstgevendheid te verbeteren. Hoewel de resultaten ervan tot nu toe positief zijn, is er wel een operationeel risico aan verbonden.
  • Hoger dan verwachte schadeclaims of kosten voor de afhandeling van onjuist verkochte polissen.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 41,25 op NN Group 9,8 4,69 0,00 +11,67 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 37,5 op NN Group 5,0 0,91 0,00 +5,81 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 48,16 op NN Group 15,3 0,30 0,00 -16,67 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 48,16 op NN Group 15,3 0,30 0,00 -16,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Peter Tros, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen