Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: BP BP

vrijdag 10 maart 2023

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GBP 5.5 4.43 Responsible Oil, Gas & Consumable Fuels

BP neemt grote stappen op het gebied van duurzame energie, heeft een laag break-evenpoint ten opzichte van de olieprijs en upstream-projecten die de komende jaren sterk kunnen groeien. Ook heeft het concern een lage waardering.

Grote, geïntegreerde oliemaatschappij

BP is een van de vijf grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, met zowel de exploratie en winning, als de raffinage en verkoop van gas- en olie(producten). Door de explosie en de daarop volgende olieramp in 2010 met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico, is de reputatie van het bedrijf ernstig beschadigd. Na jaren van forse betalingen (boetes en schadeclaims) kan het concern weer vooruitkijken. De komende jaren zullen de betalingen die voortvloeien uit de olieramp naar verwachting rond de $1 mld per jaar liggen. In 2016, 2017, 2018 en 2019 lag dit nog fors hoger. Het concern boekte in 2021 een winst van $15,6 mld op een omzet van $158 mld.

Focus op rendement investeringen; sterke strategie voor terugdringen broeikasgassen

De grootste geintegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde oil majors, letten de afgelopen jaren scherp op de kosten. Investeringen moeten voldoende rendement kunnen opleveren en er worden voortdurend kostenbesparingen doorgevoerd, zo ook door BP. De portefeuille met nieuwe projecten van BP is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan de nieuwe projecten in 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Veel analisten verwachten dan ook dat BP de komende jaren, dankzij rendabele investeringen, projecten met een sterke groei kan opstarten en de kasstroomopwekking kan opschroeven. BP heeft daarnaast grote plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de komende jaren. Het concern wil in 2025 de investeringen met een lage CO2-uitstoot verhogen van $2,2 mld in 2021 naar $6-8 mld en noemt deze investeringen nu transitie groei investeringen. Ook streeft het concern ernaar dat in 2050 alle bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal zijn. BP wil dit realiseren door investeringen in wind-, zonne- en bio-energie maar ook door het opvangen en opslaan van CO2 maar ook door in te zetten op waterstof. De doelstellingen van het concern zijn heel ambitieus. Van 5,8 gigawatt (GW) aan geproduceerde duurzame elektriciteit wil het concern groeien naar 50 GW in 2030. Het grootste gedeelte hiervan zal komen uit zonne-energie. BP heeft ook plannen om in 2030 de uitstoot van CO2 van zijn olie- en gasproductie te verlagen met 20-30% in plaats van 35-40%. De olie- en gasproductie zal in 2030 dan ook met 25% zijn afgenomen ten opzichte van het jaar 2019. Dit is een verlaging van de eerdere doelstelling van 40%. BP wil wel zijn productie van vloeibaar aardgas (LNG) opschroeven de komende jaren en investeert meer in elektrische oplaadpalen bij zijn tankstations. Het aantal daarvan moet stijgen van 22.000 nu tot 100.000 in 2030. Voor de eerstkomende jaren (tot 2025) zal de groei van de operationele winst vooral komen uit de upstream- en downstreamdivisies. Pas vanaf 2025 verwacht het management een grotere operationele winst van zijn investeringen in duurzaam opgewekte elektriciteit.

Meevallend vierde kwartaal, sterke kasstroom. Verhoging aandeleninkoop en dividend

Met een omzet van $69,3 mld en een operationele winst van $9,3 mld in het vierde kwartaal overtrof BP de consensusverwachting van analisten. De aangepaste nettowinst was wel minder dan verwacht. De resultaten stegen fors ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De divisie Gas & Low Carbon Energy boekte een operationele winst van $3,1 mld, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting (consensus). Ten opzichte van vorig jaar profiteerde de divisie van hogere olie- en gasprijzen. Wel boekte de divisie lagere handelsresultaten ten opzichte van het derde kwartaal. Ook daalden de olie- en gasprijzen ten opzichte van het derde kwartaal. De divisie Oil Production & Operations boekte een resultaat van $4,4 mld, beter dan de consensusverwachting van analisten. Deze divisie profiteerde van de hogere olie- en gasprijzen ten opzichte van vorig jaar. Kwartaal op kwartaal hebben de lagere olie- en gasprijzen impact op de resultaten van deze divisie. De divisie Customer & Products boekte een resultaat van $1,9 mld, wat hoger was dan verwacht. Onder deze divisie vallen de raffinaderijen, die hogere marges en betere resultaten boekten dan in 2021. Ten opzichte van het derde kwartaal daalden de marges wel. Ook werd er onderhoud gepleegd aan de raffinaderijen. De operationele kasstroom kwam in het vierde kwartaal uit op $13,6 mld. Er werd voor $3,7 mld geïnvesteerd, $1,2 mld aan dividend uitgekeerd en voor $3,2 mld aan eigen aandelen ingekocht. BP verwacht in de periode 2021-2025 een break-evenpunt ten opzichte van de olieprijs te realiseren van $40 per vat. Dit betekent dat de investeringen en dividenden uit de vrije kasstroom kunnen worden betaald. Het concern wil tot 2025 voor $25 mld aan bedrijfsonderdelen afstoten en ligt hiermee goed op schema. De netto-schuldpositie kwam uit op $21,4 mld, tegen $22 mld in het derde kwartaal (en $22,8 mld in het tweede kwartaal en $27,5 mld in het eerste kwartaal). BP is van plan $16–18 mld te investeren, in plaats van de eerder genoemde $14-$16 mld. Het management verwacht in het eerste kwartaal van 2023 voor $2,75 mld aan eigen aandelen in te kopen. Het dividend over het vierde kwartaal wordt verhoogd met 10%. Het concern heeft in 2022 voor $11,25 mld aan aandelen ingekocht. Ook is het dividend verhoogd met 21% en de netto-schuldpositie verlaagd met $9,2 mld in vergelijking met het vierde kwartaal van 2021.

Betere omstandigheden en hogere resultaten

Het operationele resultaat over het vierde kwartaal was beter dan analisten gemiddeld hadden verwacht. BP profiteert van de nog steeds hoge olie- en gasprijzen, al zijn deze wel gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Het bedrijf let goed op de kosten en voert operationele-kostenbesparingen door. Daarnaast geeft BP aan dat het minder snel afscheid gaat nemen van olie en gas. De olie- en gasproductie gaat niet met 40% afnemen in 2030 maar met 25% ten opzichte van 2019. De investeringen in 2023 worden dan ook verhoogd. De omstandigheden in de sector zijn inmiddels veel beter dan in 2020, wat terug te zien is in de resultaten. Door de sterke vrije kasstroom is BP in staat meer kapitaal aan zijn aandeelhouders uit te keren. Het energieconcern gaat dan ook meer eigen aandelen inkopen. Op basis van de door analisten gemiddeld verwachte winst in 2023 is de koers-winstverhouding (k/w) 6. Dat is in lijn met de k/w van Total en Shell, maar lager dan die van ExxonMobil en Chevron. BP zet grote stappen op het gebied van duurzame energie, heeft een laag break-evenpunt ten opzichte van de olieprijs en upstream-projecten die de komende jaren sterk kunnen groeien.

Kansen

  • Het break-evenpunt van de olieprijs, waarbij de operationele kasstromen gelijk zijn aan de investeringen en het dividend, is relatief laag. Op dit moment ligt het break-evenpunt voor de olieprijs rond de $40.
  • BP heeft een sterke marktpositie in raffinage in de VS: ongeveer 40% van de totale raffinagecapaciteit ligt in de VS. De raffinaderijen van BP zijn geavanceerd en kunnen ook olie van lage kwaliteit verwerken tot een hoogwaardig product. Dit is een voordeel ten opzichte van andere raffinaderijen.
  • BP heeft een grote kaspositie, waardoor het lange tijd lage olieprijzen kan opvangen en dividend kan blijven uitkeren.

Risico´s

  • BP heeft een hoog duurzaamheidsrisico. Een voorbeeld hiervan is vervuiling van het milieu door het oppompen van olie en gas. De uitstoot van broeikasgassen is een ander voorbeeld, wel heeft het concern grote plannen om de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren te verminderen.
  • Er ligt een grote druk op de oliemaatschappijen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daardoor hebben verschillende oil majors al aangekondigd meer te gaan investeren in hernieuwbare energie. Dit kan leiden tot investeringen waarvoor teveel betaald wordt, waarop later moet worden afgeboekt.
  • De resultaten van de oil majors worden sterk beinvloed door de olieprijs. Een langdurig lage olieprijs is slecht voor de resultaten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het verantwoord universum. Er is geen sprake van zeer ongewenste bedrijfsactiviteiten en of zeer controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.