Fundamentele Analyse: ABN Amro ABN Amro - Lage rente drukt op de omzet

donderdag 12 januari 2023

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011540547 EUR 8.3 5.93 Duurzaam Financiële waarden

Lage rente drukt op de omzet

De activiteiten van ABN Amro zijn sinds de opsplitsing in 2008 vooral gericht op Nederland. De bank is daarbij sterk afhankelijk van haar stabiele en goed renderende retailactiviteiten (dagelijkse bankzaken voor particulieren en het mkb). De aantrekkende Nederlandse economie, de goede kredietkwaliteit van de leningenportefeuilles, de positie van marktleider op gebied van private banking en de sterke kapitaalpositie maken de bank relatief aantrekkelijk. Negatieve factor is de vrij grote blootstelling aan rente-inkomsten, waardoor ABN Amro kwetsbaar is voor de renteontwikkeling. Gezien de huidige vooruitzichten daarvoor, moet de bank het dan ook vooral hebben van kostenverlagingen. De recente perikelen omtrent opsporing van financiële criminaliteit zetten opwaartse druk op de kosten om zaken op orde te krijgen.

Toonaangevende bank met dominante positie in Nederland

ABN Amro (ABN) is een toonaangevende bank in Nederland. Zij is grotendeels afhankelijk van retail banking (bankproducten voor consumenten) en private banking (financiële diensten voor vermogende particulieren). Ongeveer een derde van de winst komt uit corporate banking (services aan het bedrijfsleven). Het aandeel van ABN in de retailbankingmarkt in Nederland is 20 à 25%. De bank bezit in ABN Amro MeesPierson bovendien de grootste private bank van Nederland en bezet daarmee op basis van beheerd vermogen de derde plaats in Duitsland en vierde in Frankrijk. ABN realiseert ongeveer 80% van haar operationele winst in Nederland. De bank is relatief afhankelijk van haar netto rentemarge (70%) en in mindere mate van provisiebaten (20%). De kredietportefeuille bestaat voor het grootste gedeelte uit hypotheken. Bedrijfskredieten zijn goed voor ongeveer een derde van de totale portefeuille. De Nederlandse staat heeft nog 56% van de aandelen in bezit maar heeft de intentie dit belang in de komende jaren te verkopen.

Prima resultaten, mede gedreven door vrijval voorzieningen. In gesprek over aandelen-inkoopprogramma

ABN Amro rapporteerde een nettowinst van €343 mln over het derde kwartaal van 2021, een stijging van 14% jaar op jaar (joj) maar 13% lager kwartaal op kwartaal (kok). Wel was dit 92% beter dan de consensusverwachtingen van analisten. De omzet was 21% lager joj, vlak kok en 6% hoger dan de consensus. De netto rente-inkomsten waren 18% lager dan vorig jaar en 8% lager dan in het tweede kwartaal. Deze inkomsten waren desondanks 5% hoger dan verwacht. Zonder eenmalige kosten (voorzieningen voor compensaties) waren de rente-inkomsten iets hoger op kwartaalbasis. De rentemarge was wederom iets lager en daalt al twee jaar. De bank heeft last van de lage rentes en kan die onvoldoende doorberekenen aan klanten. Wel groeide het totale leningenboek met 3% joj. De fee-inkomsten stegen met 15% joj (+3% kok) en vielen 4% hoger uit dan verwacht. Hogere inkomsten uit private-bankingactiviteiten (met name beleggen) en meer betalingsverkeer droegen hieraan bij. De kosten waren 4% lager joj, maar 6% hoger kok, mede vanwege hogere kosten voor medewerkers die zich bezighouden met het naleven van anti-witwasregels. Wel waren de kosten iets lager dan verwacht. Er was een vrijval van voorzieningen voor slechte leningen van €12 mln, waar een toevoeging van €96 mln werd verwacht. De kapitaalratio (common equity tier 1-ratio, CET1) kwam 53 basispunten (bp) lager uit op 17,8%. Dat was 27 bp lager dan verwacht, mede door hogere risico-gewogen activa. Desondanks is dit een zeer hoge kapitaalpositie. De bank is in gesprek met de toezichthouder om een aandelen-inkoopprogramma op te starten.

Steeds kleinere bank, met veel tegenvallers

Het zat ABN Amro niet mee de afgelopen jaren, met forse afboekingen vanwege corona, het Wirecard-schandaal in Duitsland, afboekingen vanwege uitglijders bij de internationale zakenbanktak en de witwasperikelen. Het lijkt er op dat de bank nu in wat rustiger vaarwater zit. Wel heeft het vorig jaar aangekondigd verder afscheid te nemen van de mondiale ambities. Dit verlaagt weliswaar het risicoprofiel, maar maakt ABN Amro nog kleiner. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding (k/w) op basis van de verwachting voor dit jaar en een tastbare-boekwaarderatio van respectievelijk 13,3 en 0,6 tegenover sectorgemiddelden van 8,8 respectievelijk 0,8. Op basis van de verwachting voor volgend jaar staat de k/w op 10,6 tegenover 9,2 voor de Europese banken gemiddeld. Een korting op de waardering vinden we terecht. Gezien de relatief kleine marktkapitalisatie (€12 mld), de beperkte vrije verhandelbaarheid (het aandelenkapitaal is nog deels in handen van de Nederlandse staat) en de vele teleurstellingen in de afgelopen jaren, is het aandeel geen portefeuillemateriaal.

Kansen

  • De stabiele retail-banking- en private-bankingactiviteiten bieden een aantrekkelijk rendement op het eigen vermogen, bij een relatief aantrekkelijk risico-rendementsverhouding.
  • De Nederlandse economie komt vrij goed door de coronacrises.
  • ABN Amro heeft een sterke kapitaalopwekking, die de financiële ruimte biedt om tegenvallers op te vangen. En als wordt besloten dat de huidige buffers voldoende zijn, kan ABN Amro overgaan tot extra uitkeringen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend of de inkoop van eigen aandelen.
  • Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (Nfi ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid

Risico's

  • De ECB, de Europese toezichthouder, is van plan om de regels voor de kapitaalpositie van banken aan te scherpen. Volgens de nieuwe voorstellen moeten tegenover uitstaande leningen grotere kapitaalbuffers worden aangehouden, als het gaat om hypotheekleningen. Mochten deze regels worden ingevoerd, dan zal ABN Amro, met haar relatief grote blootstelling aan hypotheken, harder worden geraakt dan sommige concurrenten.
  • ABN Amro’s omzet is grotendeels afhankelijk van haar rente-inkomsten. Deze zijn goed voor meer dan 70% van de omzet, tegenover gemiddeld 58% voor de sector. De bank is dus relatief sterk gevoelig voor een langer laag blijvende rente.
  • ABN Amro is sterk afhankelijk van haar activiteiten in Nederland. De Nederlandse markt is vrij volwassen en biedt slechts beperkte groeikansen. Bovendien is de beperkte geografische diversificatie een nadeel als de Nederlandse economie minder goed presteert.
  • Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 13,1 op ABN AMRO 6,5 2,22 0,00 -11,50 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 11,669 op ABN AMRO 5,0 2,87 0,00 -9,83 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 16,0 op ABN AMRO 4,7 3,02 3,03 +10,81 % Koop Sprinter
Sprinter Short 16,0 op ABN AMRO 4,7 3,02 3,03 +10,81 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 12 januari 2023, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Peter Tros, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in ABN Amro.