Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Natural Gas TTF Energy Future

donderdag 4 mei 2023

Na een kortstondige opwaartse doorbraak door de middelste dalende toppenlijn, is de neerwaartse trend hervat. Het was slechts een valse doorbraak.

Na een kortstondige opwaartse doorbraak door de middelste dalende toppenlijn, is de neerwaartse trend hervat. Het was slechts een valse doorbraak.

Vanaf de zomer van 2020 was er sprake van een extreme opwaartse beweging van 5 tot aan een top bij 342. Deze top in augustus 2022 was het startpunt van de huidige zeer forse dalende tendens die nog niet ten einde is gekomen.

Het huidige brede trend- kanaal staat bekend als ‘Andrew’s Pitchfork’. Hierbij zijn 1 of meerdere bijna evenwijdige tussenliggende lijnen te vinden binnen de grenzen van het dalende trendkanaal. 

Brede dalende trend intact, toppenlijn nu bij 55

Op de logaritmische grafiek zijn de blauwe lijnen de buitengrenzen van deze belangrijke dalende trend. In het langetermijnbeeld zal er pas een opwaartse trendomkeer plaatsvinden zodra de dalende toppenlijn wordt gebroken. Deze is momenteel te vinden bij 55 en daalt snel. Hiermee ligt hij bijna gelijk aan de recente top van begin april bij 52. Deze top werd gevormd met een valse doorbraak door de middelste dalende trendlijn (zogenoemde ‘Andrews Pitchfork’), waarbij ook een bearish engulfing werd gevormd.

Valse doorbraak en verdere verslechtering onder 37,70

In mijn vorige opinie leek deze opwaartse doorbraak de opmaat voor een verbetering in het korte- en middellangetermijnbeeld. Dit bleek echter een valse doorbraak waarbij gisteren ook de eerdere bodem van maart bij 37,70 neerwaarts werd gebroken. Hiermee komt het vizier vooralsnog weer te staan op de horizontale steun bij 29.

Positieve divergentie is een signaal van verkoop opdroging, de RSI maakt hogere bodems en de koers zelf nog lagere bodems. 

Blijf alert op een plotselinge opwaartse draai

Toch moeten we alert blijven op een plotselinge opwaartse draai. Er is namelijk in het langere beeld sprake van positieve divergentie. Verder zou een eerste verbetering plaatsvinden zodra de middelste dalende toppenlijn bij 39,30 wordt gebroken met bevestiging boven de top van 40,50. Deze weerstanden liggen erg dichtbij Een definitieve opwaartse draai vindt echter plaats boven de 55.

Visie technische analyse:

Trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Neerwaarts

36,50 / 33,20 / 31,25

39,30 / 40,50 / 43,40

Grafiek Natural Gas TTF Energy Future sinds zomer 2022

Bron: Reuters Metastock XVII, 2 mei 2023. Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Grafiek Natural Gas TTF Energy Future sinds 2020

Bron: Reuters Metastock XVII, 2 mei 2023. Zie ook onze uitleg van technische begrippen

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 4 mei 2023 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.