Voorwaarden ING Markets Club

Algemeen

 1. ING Bank N.V., een naamloze vennootschap gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33031431 (“ING Bank”), organiseert op continue basis een club (de “Club”) waarbij deelnemers (de “Deelnemers”) algemene informatie kunnen verkrijgen en/of delen over ING Sprinters en andere beleggingsproducten. Door middel van deelname aan de Club aanvaardt de Deelnemer deze algemene clubvoorwaarden.
 2. ING Bank behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de Club stop te zetten danwel te beëindigen.

Deelname en deelnemers

 1. Voor deelname door Deelnemers aan de Club is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist, welke leeftijd dient te zijn bereikt op het moment van aanvaarding van deze algemene clubvoorwaarden.
 2. Deelname aan de Club staat alleen open voor natuurlijke personen die in Nederland over een vaste woon- of verblijfplaats (waaronder niet wordt verstaan een postbus- of antwoordnummer) beschikken.
 3. Informatie over producten, diensten en acties verschaft in het kader van het Club geldt alleen binnen Nederland.
 4. ING Bank is gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten van de Club, indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, zulks te bepalen door ING Bank.
 5. Deelname aan de Club is op ieder moment mogelijk door middel van registratie via de website www.ingsprinters.nl (“Website”). Om te registreren voor de club dient een Deelnemer in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebuikt om het account van de Deelnemer te activeren. Tevens kan ING Bank contact opnemen met de Deelnemer middels dit e-mailadres. Per geregistreerd e-mailadres kan één maal worden deelgenomen aan de Club. ING Bank behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van reden de Club te sluiten voor nieuwe deelnemers.

Kosten

Aan deelname aan de Club zijn geen aparte kosten verbonden.

Verwijzing naar producten

Verwijzingen in communicatie van de Club en/of op de Website naar producten en/of diensten van ING Bank en/of derde partijen dienen niet te worden gezien als enige impliciete of expliciete beleggingsadvies of -aanbeveling en/of aanbod tot de koop en/of verkoop van een dergelijk product of afname van een dergelijke dienst. De vermelde producten zijn niet zonder meer geschikt voor alle beleggers en het aanbieden ervan is mogelijk niet toegestaan onder de plaatselijke wet- of regelgeving. Een aanbod van effecten vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing effecten te kopen dient uitsluitend op basis van het prospectus te geschieden, welke u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. De Website en de Club houden geen rekening met individuele beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of enige andere bijzondere behoefte of omstandigheid van individuele gebruikers. Daarnaast kan het kopen van de op de Website of via de Club vermelde effecten risico’s met zich meebrengen. Beleggers dienen de risico’s van de vermelde effecten grondig te overwegen alvorens tot koop of verkoop van een effect over te gaan. Beleggers dienen advies in te winnen bij hun eigen onafhankelijke adviseurs alvorens over te gaan tot belegging en dienen zich te vergewissen van de plaatselijke wetgeving inzake beleggingen. Geen van de effecten staat geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act 1933. De hier opgenomen gegevens over deze effecten vormen geen aanbod voor verkoop en zijn niet bedoeld ter verkoop in de VS of op de grondgebieden of protectoraten die onder de jurisdictie van de VS vallen, noch aan inwoners, burgers of ingezetenen van één van die gebieden. Door gebruik te maken van deze Website verklaart u dat u geen “US person” (als gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act 1933) bent.

Inhoud van de Club en aansprakelijkheid

 1. De informatie welke via de Club wordt verstrekt is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De informatie verstrekt via de Club vormt op geen enkele wijze juridisch, beleggings- of enig ander advies of aanbeveling. ING Bank, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie of de aanbevelingen alsmede voor eventuele typografische onjuistheden of technische onnauwkeurigheden die in enige communicatie van de Club zijn vermeld.
 2. ING Bank is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan de Club, het gebruik van de Website of het downloaden van componenten van de Website, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot informatie welke wordt verstrekt via de Club.
 3. Bepaalde producten refereren aan een aandelenindex als referentiewaarde ("Index"). De producten worden uitdrukkelijk niet gesponsord, onderschreven of gepromoot door de betreffende Index of de sponsor van de Index ("Index Sponsor"). De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de berekening of publicatie van de Index en is niet verplicht om iemand op een eventuele fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aanvaarden van risico’s in verband met de betreffende producten. ING Bank N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of de handhaving van de betreffende Index.
 4. De Deelnemer vrijwaart ING Bank van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene clubvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.

Veranderingen algemene clubvoorwaarden

ING Bank behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en/of correcties in deze voorwaarden aan te brengen, of de toegang tot het Club te beëindigen op de wijze en op het moment ING Bank zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht. ING Bank adviseert daarom deze algemene clubvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Persoonsgegevens

De Deelnemer erkent door deelname aan de Club op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet onder de "Privacyverklaring".

Privacyverklaring

 1. ING Bank zal de persoonsgegevens die via de Club worden verkregen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van marketingdoeleinden van ING Sprinters en zolang dit in het belang is van ING Bank of de betreffende Deelnemer (voorbeelden hiervan zijn: (i) het mogelijk maken van deelname aan het beursspel; (ii) het mogelijk maken van deelname aan webinars; (iii) het toesturen van gerichte mails met informatie over ING Sprinters, etc.) . Tenzij anders vermeld kan ING Bank de persoonsgegevens ter beschikking stellen aan dochter-, zuster- en moedermaatschappijen van ING Bank, en gebruiken om informatie en/of aanbiedingen te sturen over producten en/of diensten van ING Bank of van haar dochter-, zuster- en moedermaatschappijen.
 2. ING Bank treft alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de verzamelde persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.
 3. ING Bank maakt bij het aanbieden van de Club en de Website gebruik van "cookies". Cookies zijn files of stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Deelnemer. Cookies of soortgelijke middelen worden gebruikt om tijdens het bezoek aan de Website informatie te verzamelen, zoals de specifiek door de Deelnemer bezochte gedeelten van de Website en de diensten die door de Deelnemer via de Website gebruikt. Het verzamelen van deze informatie vindt plaats om de Website en de producten beter te kunnen afstemmen op de interesses en behoeften van de gebruiker. Cookies worden tevens gebruikt om toekomstige activiteiten van de Deelnemer op de Website te versnellen. Indien gewenst kan de browser worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of om de Deelnemer te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde gedeelten van de Website door de Deelnemer niet kunnen worden benaderd en/of gepersonaliseerde informatie niet kan worden ontvangen.
 4. Statistieken over de Website en de Club kunnen worden gebruikt om ervaringen op te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de Website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. Informatie over de computer van de Deelnemer, zoals het IP adres (een nummer dat aan een computer wordt toegekend wanneer de Deelnemer over het Internet surft), het type Internet-browser en het type operating system kunnen ook worden verzameld en aan de persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden gekoppeld.
 5. U kunt u contact opnemen met ING Bank via ING Bank N.V., t.a.v. ING Sprinters, Postbus 1800, 1000 BV, Amsterdam, indien u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene clubvoorwaarden, om schending van de privacyverklaring te melden, indien u wenst dat ING Bank uw persoonlijke gegevens in haar bestanden corrigeert of bijwerkt of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U heeft recht op inzage in de informatie die ING Bank over u opslaat.

Hyperlinks

De communicatie van de Club en/of de Website kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. ING Bank heeft geen relatie met deze externe websites of haar beheerders, tenzij anders vermeld. ING Bank is niet betrokken bij en heeft geen invloed op de informatie die op dergelijke externe website wordt weergegeven.

Intellectueel eigendom

 1. De Deelnemer mag communicatie door de Club en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de Club en de Website zijn expliciet voorbehouden.
 2. De content van de informatie verzonden en/of gegeven via de Website en/of de Club bevat materiaal waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele rechten van kracht zijn. Hieronder vallen, zonder uitzondering of beperking, alle teksten inclusief user generated content, software, audio visuele opnamen en grafische elementen. De volledige contents van de Club en de Website valt onder copyright als een gemeenschappelijk werk onder van kracht zijnde copyright wetten. ING Bank bezit het copyright op de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van deze content, alsmede de content die van origine toebehoord aan ING Bank. Derde-partij content leveranciers bezitten de copyrights over de content dat door hen is ingebracht in de communicatie van de Club of de Website. Alle rechten zijn gereserveerd. Het gebruik van onze gedeponeerde merken en diensten of namen als "metatags" op andere websites door Deelnemers is verboden. U mag onze content niet laden binnen een frame van een andere website of via "in-line links" zonder de specifieke toestemming van ING Bank.

Geen vereniging

De Club vormt geen informele of formele vereniging in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Deelnemers kwalificeren niet als leden. De Club bezit geen rechtspersoonlijkheid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met het gebruik en de inhoud van communicatie verzonden via de Club en/of de Website is Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.