Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Opwaarts vervolg

maandag 1 september 2014

Opwaarts vervolg

Afgelopen week was er sprake van een smalle consolidatie tussen de 410 en 413,60. We houden deze week rekening met een opwaarts vervolg richting de 420 voordat een top geplaatst gaat worden.

 

Afronding consolidatie

Na de eerdere doorbraak door de voormalige juli-top van 410,40 werd vorige week een hoogtepunt geplaatst bij 413,60. Deze 3 punten brede ruimte bleek daarna de bewegingsruimte van de AEX tot aan het weekslot. Wel werd vrijdag een candlestickpatroon gevormd. Als toppatroon staat dit bekend als ‘hanging man’ en als bodempatroon heeft dit een ‘hammer’. Het vervolg is echter van belang. Zodra de 413,35 opwaarts en op slotbasis wordt gebroken, is er sprake van een bodempatroon tijdens de consolidatie van vorige week.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Veel steunniveaus

Mocht de AEX onder de 410,10 (bodem van vrijdag) komen dan lijkt een toppatroon te zijn gevormd en ontstaat meer neerwaartse ruimte. In dat scenario ligt nog een belangrijke steun bij 408. Hier is het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau te vinden van de voormalige 4e correctie. We zien geregeld dat zodra een dergelijk niveau opwaarts wordt gebroken, de volledige correctie snel ongedaan wordt gemaakt, dus in dit geval een beweging naar de 420. Overige steunniveaus liggen daarna nog bij het 50-daags gemiddelde van 406,50 en de zone 400 – 402. Hier ligt onder andere een nog openstaande gap en het 200-daags gemiddelde.

 

Tijdelijke topvorming rond de 420?

De huidige situatie lijkt veel op de bewegingen die plaatsvonden in het 1e kwartaal van dit jaar. Destijds vond een langer durende correctie plaats vanaf een hogere jaartop bij 409 tot aan de 378. In een kort tijdsbestek werd de volledige correctie ongedaan gemaakt en de 1e terugtest vond daarna pas plaats vanaf de 420 voor de vorming van een 1e hogere bodem. Mocht dat scenario ook nu plaatsvinden (en deze kans achten we groot) dan ligt in de komende 2 weken een beweging tot ongeveer de 420 in het verschiet waarna een terugval van ongeveer 15 punten plaats kan vinden voordat de AEX zijn stijgende trend tot boven de 420 voortzet. Boven de 413,60 liggen alleen nog weerstanden bij 415,90 en 417,50. Waar en wanneer de top geplaatst gaat worden is natuurlijk onbekend, maar we houden in de komende weken rekening met een test van de 420 en we moeten daarbij zeer alert blijven op topvormingsignalen.

 

Doelzone komende maanden: 440 - 450

Na de komende en verwachte terugtest (richting de 400 – 405) houden we in de komende maanden rekening met en voortzetting van de stijgende kortetermijntrend richting de zone 440 – 450. Hier ligt niet alleen de onderkant van onze eind vorig jaar afgegeven doelzone voor dit jaar, maar ook de sinds eind 2012 stijgende toppenlijn. Ook is hier het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau te vinden van de recent afgeronde 4e correctie van dit jaar. De weg naar deze doelzone zal echter nog wel gepaard gaan met meerdere terugtests en mogelijk 1 of meerdere correctieve bewegingen.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,19 op AEX 10,0 5,47 5,49 +8,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,59 op AEX 5,0 10,93 10,95 +4,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,35 op AEX 10,0 5,44 5,46 -7,63 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 5,0 10,86 10,87 -4,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 1 september 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.