Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Nasdaq 100

maandag 10 november 2014

Nasdaq 100

De recente correctie in de Nasdaq 100 was de zwaarste terugval van dit jaar en startte nadat op de logaritmische weekgrafiek de sinds begin 2012 stijgende toppenlijn was getest, net boven de 4.100. Hij viel daarna terug tot de bijbehorende en evenwijdig lopende stijgende bodemlijn die toen rond de 3.670 was te vinden. Op de weekgrafiek werd bij het dieptepunt een fors hammer-bodempatroon gevormd. Op de daggrafiek was te zien dat de correctie werd gestart nadat de korte en sinds april stijgende bodemlijn neerwaarts werd gebroken. Hij viel uiteindelijk terug tot ongeveer het 200-daags gemiddelde. Dit zien we geregeld tijdens correctieve bewegingen, een test van het 200-daags gemiddelde. Ook was deze forse correctie te zien als terugtest naar de top van maart dit jaar. De herstelbeweging die hierna optrad ging opnieuw aanzienlijk sneller dan de correctie zelf duurde. Een week geleden brak hij alweer met een gap door zijn eerdere jaartop van 4.119. Dit niveau gebruikte hij afgelopen week als eerste steunpunt. Ondertussen heeft de Nasdaq 100 ook alweer zijn oude top uit het jaar 2000 bij 4.150 opwaarts gebroken. Voor het komende handelsjaar houden we rekening met een test van de voormalige all-time high bij 4.816 in de Nasdaq 100. Een niveau dat menigeen in de afgelopen jaren nooit meer terug zag komen. Een interessant richtpunt voor de komende maanden is bij 4.550 te vinden. Dit is het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de eerdere jaartop en jaarbodem. Eerste weerstand in het zeerkortetermijnbeeld is verder te vinden bij de recente top van 4.180. Toch is de kans op een tijdelijke onderbreking van deze zeer steil stijgende kortetermijntrend wel realistisch. Buiten de steun bij 4.119 zijn overige steunpunten voor de komende twee weken te vinden bij 4.109 (onderkant recente opwaartse gap) en het 50-daags gemiddelde 4.032. Een kortstondige terugval voor de vorming van een 1e duidelijke hogere kortetermijnbodem zou een interessant aanloopje kunnen worden voor de volgende opwaartse beweging in de komende weken richting de 4.550.

 

Grafiek Nasdaq 100 Index op dagbasis

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 10 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.