Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Analyse: ABN AMRO ABN AMRO

woensdag 17 mei 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011540547 EUR 10.2 5.18 Ja Long Financiële waarden

De activiteiten van ABN AMRO zijn vooral gericht op Nederland en de bank is grotendeels afhankelijk van stabiele en goed renderende retailactiviteiten. De aantrekkende Nederlandse economie, de goede kredietwaardigheid van de portefeuilles, de leidende marktpositie en sterke kapitaalpositie bieden een relatief aantrekkelijk profiel. De grote portefeuille met energie-, grondstoffen- en transportgerelateerde activiteiten vormt echter een reëel risico. Deze drie sectoren staan namelijk wereldwijd onder druk. De waardering ligt globaal in lijn met het gemiddelde van de Europese banken in ons beleggingsuniversum. Gezien de sterke positie in een relatief aantrekkelijke en stabiele markt (Nederland), de goede kapitaalcreatie en blootstelling aan eenvoudige retailactiviteiten zouden we een kleine premie ten opzichte van de Europese bankensector terecht vinden.

Een toonaangevende bank met een dominante positie in het Nederlandse bankenlandschap

ABN AMRO (ABN) is een van de meest toonaangevende banken in Nederland en grotendeels afhankelijk van retail en private banking. Daarnaast komt ongeveer een derde van de winst uit corporate banking. Het marktaandeel in retailbanking Nederland is zo'n 20-25%. De bank bezit bovendien de grootste private bank van Nederland, is de derde in Duitsland en vierde in Frankrijk op basis van beheerd vermogen. ABN is voor ongeveer 80% van de operationele winst afhankelijk van Nederland. De bank is relatief afhankelijk van rente-inkomsten (70%) en in mindere mate van provisiebaten (20%). De totale kredietportefeuille bestaat voor het grootste gedeelte uit hypotheken. Bedrijfskredieten zijn goed voor ongeveer een derde van de totale portefeuille. De Nederlandse staat heeft nog 77% van de aandelen en heeft de intentie dit belang in de komende jaren te verkopen.

Winst Q1'17 beter dan verwacht, maar van lage kwaliteit

De nettowinst steeg 86% kwartaal-op-kwartaal (kok) en 30% jaar-op-jaar (joj) naar €601mln en lag daarmee 17% boven de consensusverwachting van analisten. De onderliggende brutowinst kwam uit op €831mln en lag 19% boven de consensus, vooral dankzij lager dan verwachte afschrijvingen en hoger dan verwachte overige inkomsten. De onderliggende kostenefficiëntieratio kwam met 60% aanzienlijk lager uit dan de consensus van 63% dankzij een stijging van de omzet van 14% joj en sterke kostencontrole. De omzet kwam 5% hoger uit dan de consensus, maar dat was vooral te danken aan overige inkomsten. De netto-rentebaten lagen in lijn met de consensus en de provisiebaten vielen licht tegen (3% onder consensus). De kosten lagen in lijn met de consensus en voorzieningen voor kredietverliezen lagen 33% onder de consensus. De kapitaalratio daalde licht met 10 basispunten kok naar 16,9% door wijzigingen in de operationele risicomodellen die voor hogere risico gewogen activa zorgden. De kapitaalratio lag daarmee onder de consensusverwachting van 17,2%. De hefboomratio daalde naar 3,7% van 3,9% en lag daarmee onder de consensus. Over het geheel genomen een goed kwartaal, maar de beter dan verwachte omzet was niet van hele hoge kwaliteit aangezien de kernactiviteiten in lijn tot licht tegenvallend waren. De beter dan verwachte winst is dus te danken aan posten die in mindere mate terugkerend van aard zijn.

Waardering globaal in lijn met sector

Het aandeel noteert tegen 11,2x de getaxeerde winst voor 2018 en noteert daarmee tegen een lichte korting ten opzichte van de gemiddelde waardering van de Europese banken in ons beleggingsuniversum van 11,6x. Gezien de sterke positie in een relatief aantrekkelijke en stabiele markt (Nederland), de goede kapitaalcreatie en blootstelling naar relatief eenvoudige retailactiviteiten zouden we een kleine premie ten opzichte van de Europese bankensector terecht vinden. Het aandeel biedt volgens ons nog opwaartse potentie.

Kansen

  • ABN is een van de best gekapitaliseerde banken in Europa en heeft een goede basis voor verdere kapitaalcreatie.
  • De stabiele retail- en private banking- activiteiten bieden een aantrekkelijk rendement op het eigen vermogen, waarmee de risico-rendementsverhouding relatief aantrekkelijk is.
  • De Nederlandse economie herstelt, de huizenmarkt trekt aan en vertrouwenscijfers verbeteren. Dit biedt goede vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van de portefeuilles en verdere kredietgroei.
  • De bank heeft grote efficiëntieslagen gemaakt, dankzij een sterke reductie van het aantal kantoren. Additionele investeringen in IT en digitalisering moeten in de komende jaren leiden tot verdere efficiëntieverbeteringen. De hoge penetratiegraad van particulieren die internet gebruiken voor bankdiensten in Nederland (rond de 80%) biedt hiervoor een goede basis.
  • ABN AMRO zou de relatief kapitaalintensieve en minder winstgevende clearing-activiteiten kunnen afstoten, waarmee het probleem van de lage hefboomratio voor een groot deel kan worden weggenomen.

Risico's

  • De hefboomratio is een beperking voor de bank. De kernkapitaalratio is wel hoog, maar de nieuwe regels van Basel 4 kunnen een impact hebben van 200-400 basispunten op de kapitaalratio. Dit kan de mogelijkheden voor dividenduitkeringen beperken.
  • De blootstelling aan de energie, grondstoffen en transportsector (ECT) is met €39mld qua omvang grofweg 200% van het tastbare eigen vermogen. Gezien de moeizame omstandigheden in deze sectoren kan deze exposure een negatieve impact op de kredietwaardigheid van de portefeuilles hebben en een risico vormen voor de omzet.
  • ABN AMRO is voor het grootste deel van de omzet afhankelijk van rente-inkomsten. De netto rente-inkomsten zijn goed voor meer dan 70% van de omzet, tegenover gemiddeld 58% voor de sector. Hierdoor is de bank gevoelig voor een langer laag blijvende rente.
  • ABN AMRO is sterk afhankelijk van Nederland. De Nederlandse markt is volwassen en biedt beperkte groeiperspectieven. Bovendien is de beperkte diversificatie een nadeel wanneer de Nederlandse economie minder goed presteert.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 19,2 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 27,7. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 17,371 op ABN AMRO 10,4 1,85 1,88 +5,07 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 15,44 op ABN AMRO 5,0 3,83 3,86 +2,67 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 20,524 op ABN AMRO 11,6 1,55 1,58 -6,57 % Koop Sprinter
Sprinter Short 20,9 op ABN AMRO 5,3 3,53 3,56 -3,01 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in ABN AMRO.