Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Umicore Umicore - Winstwaarschuwing door lagere edelmetaalprijzen, chiptekort leidt tot uitstel productie Polen

maandag 18 oktober 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0974320526 EUR 17.3 2.1 Duurzaam Basismaterialen

Winstwaarschuwing door lagere edelmetaalprijzen, chiptekort leidt tot uitstel productie Polen

De vraag naar batterijmaterialen zal de komende jaren waarschijnlijk versnellen door de toenemende vraag naar elektrische auto's. Umicore's unieke positie als producent van batterijonderdelen en recycler van de benodigde grondstoffen maakt dat het bedrijf hier de komende jaren van kan profiteren. Hogere edelmetaalprijzen en herstel in de automotive sector hebben de afgelopen kwartalen de resultaten ondersteund. Nu de prijsontwikkeling van edelmetalen minder gunstig is en het chiptekort zorgt voor een lagere vraag naar katalysatoren en kathodes, zijn de vooruitzichten voor de komende kwartalen iets minder rooskleurig. De waardering is echter niet bijzonder hoog. Per saldo lijkt de risico-rendementsverhouding in balans.

Materialentechnologie en recycling

Het Belgische Umicore bewerkt basismetalen tot hightech-materialen, onder andere voor toepassing in katalysatoren en batterijen in auto's. Het bedrijf is gedeeld leider in de markt voor emissiebeperking voor de auto-industrie. Daarnaast recyclet Umicore 17 verschillende metalen uit industrieel afval en afgedankte elektronica. Op een omzet van €20,7 mld boekte het bedrijf in 2020 een nettowinst van €173 mln. Deze omzet werd gegenereerd door de divisies Recycling (62%), Energy & Surface Technologies (12%) en Catalysis (26%).

Groei in EV stuwt interesse in batterijen

De divisie Energy & Surface Technologies is de drijvende kracht achter de groei van Umicore. Hernieuwde aandacht voor elektrisch rijden en de daarvoor benodigde batterijen en materialen zorgen voor een first-movervoordeel voor het bedrijf. Umicore werkt aan een nieuwe fabriek om Europese autobedrijven van batterijmaterialen te gaan voorzien. Dit vraagt aanzienlijke investeringen en kan op de korte termijn druk zetten op de kasstromen. Op dit moment zijn batterijmakers in China de grootste afnemers van de materialen van Umicore. De concurrentie op deze markt neemt echter toe en het is niet makkelijk om de marges op peil te houden. Het recyclen van EV (electric vehicle)-batterijen zal volgen op de groei in elektrische auto's. Dit is een ingewikkeld proces en er zijn nog weinig standaarden voor. Als pionier kan Umicore zijn stempel drukken op deze ontwikkelingen. Bovendien vereisen strengere milieuregels dat steeds meer industrieel afval gerecycled wordt, dus ook hier wordt aanzienlijke volumegroei verwacht.

Winstwaarschuwing tweede helft 2021 door lagere palladium- en rhodiumprijzen. Chiptekorten vormen tegenwind, uitstel productiestart Polen

Umicore heeft maandag 18 oktober een winstwaarschuwing afgegeven voor de tweede helft van 2021. De EBIT zal volgens het concern licht onder de €1 mld uitkomen terwijl het eerder nog rekening hield met een EBIT licht boven de €1 mld. Waarschijnlijk dus grofweg ~10% lager dan verwacht. Oorzaken die aan de winstwaarschuwing ten grondslag liggen zijn de lagere prijzen van edelmetalen uit de platinagroep en een groter dan verwachte impact van de chiptekorten. Vooral de divisie Recycling heeft last van de lagere rhodium- en palladiumprijzen. Voor de divisie Catalysis (katalysatoren) handhaaft Umicore de verwachtingen en voorziet het een verdubbeling van de aangepaste EBITDA in 2021 ten opzichte van 2020. Wel waarschuwt Umicore dat de chiptekorten een groter dan verwachte impact hebben dan geanticipeerd. Voordeel is dat Umicore met de divisie marktaandeel wint en profiteert van een gunstige mix van het productaanbod. Ook bij de divisie Energy & Surface Technologies (batterijmaterialen) blijft de prognose gehandhaafd. Tegenvallende verkopen van kathodes (chiptekorten) worden hier gecompenseerd door hogere inkomsten uit kobalt en nikkel, waar momenteel veel vraag naar is en aantrekkelijke premies op worden ontvangen. Overigens zullen chiptekorten ook in het komende jaar nog een negatieve invloed hebben op de divisie die kathodes produceert. Daarnaast heeft Umicore de eerste commerciële productie van de nieuwe fabriek in Polen uitgesteld naar het tweede kwartaal in plaats van het vierde kwartaal van dit jaar, eveneens te wijten aan de chiptekorten. Dit creëert mogelijk een tegenvaller voor de verwachtingen voor 2022.

Waardering niet bijzonder hoog

Wat tegenvallende vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar dus, door de zwakke prijsontwikkeling van edelmetalen in de platinagroep en tegenwind die door de aanhoudende chiptekorten ook in het komende jaar nog een negatieve invloed zullen hebben. De tegenvallers worden echter deels gecompenseerd door meevallers her en der, zoals het grotere marktaandeel en hogere kobalt- en nikkelprijzen. Het aandeel noteert tegen 19,6x de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, licht onder het eigen gemiddelde over de afgelopen 10 jaar (20,9x), maar boven het gemiddelde van 18,0x voor de chemiesector. De risico-rendementsverhouding is volgens ons momenteel in balans. Hoewel Umicore’s sterke en groeiende positie in batterijtechnologie in de toekomst voor bovengemiddelde winstgroei kan zorgen, neemt de concurrentie in de markt voor kathoden ook snel toe. De recyclingdivisie profiteert van hogere edelmetaalprijzen, maar deze zijn wat minder terugkerend van aard en sterk afhankelijk van prijsschommelingen van de metalen. Daarnaast bestaat het risico dat Chinese producenten van kathodematerialen zich in toenemende mate op de internationale markt zullen begeven. Umicore heeft hier wel nog steeds een kwaliteitsvoorsprong.

Kansen

  • Sneller dan verwachte groei in elektrisch autorijden.
  • Nieuwe regelgeving op het gebied van CO2-uitstoot of materiaalbehandeling.
  • Aanhoudende prijsstijgingen van edelmetalen.
  • Ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de materialen die Umicore recyclet
  • Meer dan 75% van de omzet komt uit duurzame technologieën en activiteiten zoals emissiebeperkende katalysatoren, materialen voor EV-batterijen en recycling van metalen.

Risico's

  • Daling van de prijzen voor edel-, basis- en specialistische metalen.
  • Lager dan verwachte groei van de auto-industrie.
  • Toenemende concurrentie op de markt voor batterijmaterialen.
  • Het ontwikkelen en produceren van de materialen gaat gepaard met het gebruik van schadelijke stoffen die onder strenge regulering vallen. Mocht Umicore niet in staat zijn deze processen correct uit te voeren dan verhoogt dat het financieel en operationeel risico.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 29,7 op Umicore 5,5 6,09 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 29,7 op Umicore 5,5 6,09 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen