Fundamentele Analyse: KBC Group KBC Group

donderdag 18 mei 2023

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
EUR 8.3 8.42 Sustainable Banks

KBC Groep (KBC) heeft sterke wortels en een loyale klantenbasis in de thuismarkt, waardoor de bank profiteert van schaalvoordeel en een grote en stabiele depositobasis. In lijn met de Tsjechische en Hongaarse activiteiten – waar renteverhogingen al langer aan de orde zijn – profiteert KBC nu ook in eurolanden van de gestegen rente. De kapitaal- en liquiditeitsposities zijn bovendien zeer sterk. De winstgevendheid van de bank-verzekeraar is vrij hoog in vergelijking met andere Europese banken. Het aandeel noteert tegen een premie in de waardering ten opzichte van de Europese bankensector.

Belgische bank met significante blootstelling aan Oost-Europa

KBC is een van de grootste financiële instellingen van België en heeft een sterke positie in CEE, waar het een tweede thuismarkt heeft gecreëerd. De bank heeft meerdere private banks gekocht in verschillende Europese landen en opereert volgens het bank-verzekeraarmodel. Hierbij creëert de bank cross-sellingkansen voor zijn producten; zo heeft bijvoorbeeld 88% van de hypotheekhouders in België ook een opstalverzekering bij KBC. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis door bovengemiddelde investeringen in CEE en Ierland (waar de crisis een hoge tol eiste) en door de grote portefeuilles met gestructureerde kredietproducten. KBC heeft daarom overheidssteun en overheidsgaranties geaccepteerd. Het concern heeft alle staatssteun ruim voor de deadline terugbetaald.

Hoger dan verwachte winst, maar focus op tegenvallende netto rente-inkomsten en uitblijven update over kapitaaluitkeringen

KBC Group rapporteerde over het eerste kwartaal een ruim hoger dan verwachte nettowinst van €882 mln (+95% jaar op jaar, joj). De omzet steeg met 23% joj, wat licht beter was dan verwacht. De meevallende winst was te danken aan een vrijval uit de stroppenpot (voornamelijk afkomstig van een verlaging van de buffer uit voorzorg voor onder meer geopolitieke spanningen), terwijl een verhoging werd verwacht. De kredietkwaliteit ziet er daarnaast goed uit, gesterkt door de verwachting dat de ‘cost of risk’ (getroffen voorzieningen gedeeld door de omvang aan uitstaande leningen) onder het gemiddelde blijft in 2023. De netto rente-inkomsten vielen tegen: deze stegen weliswaar met 10% joj, maar daalden met 8% ten opzichte van het vierde kwartaal. Enerzijds kwam dit door eenmalige items, anderzijds drukten bijvoorbeeld de rentes op spaargelden op de marges. De doelstelling voor de netto rente-inkomsten in 2023 bleef wel gehandhaafd. De inkomsten uit vergoedingen (‘fees’) en de verzekeringsactiviteiten vielen licht hoger uit dan verwacht. De operationele kosten vielen iets lager uit dan verwacht (+7% joj). De kapitaalratio viel ruim hoger uit dan verwacht en steeg op kwartaalbasis met 70 basispunten. Dit is ruim boven de grens waarboven verdere kapitaaluitkeringen worden overwogen (15%). Hier werd echter niks over gezegd. ​​​​​​​

Eén van de meest winstgevende banken van Europa

Wisselende cijfers voor KBC. De winst was hoger dan verwacht, gedreven door een lager dan verwachte verhoging van de stroppenpot en een hoge kredietkwaliteit. De aandacht ging echter vooral uit naar de tegenvallende netto rente-inkomsten. De doelstelling voor 2023 werd herhaald, maar wordt moeilijker om te realiseren. Ook het uitblijven van een update over kapitaaluitkeringen trok de aandacht. Hierop werd wel gehoopt, gezien de ruimte die de kapitaalpositie biedt. Met een rendement op het eigen vermogen van 15% (in Q1) blijft KBC één van de meest winstgevende Europese banken. Het aandeel noteert tegen een premie ten opzichte van de Europese bankensector: de koers-winstverhouding op basis van de verwachte winst voor de komende twaalf maanden is 8,4, tegen 6,5 voor de Europese bankensector. De tastbare-boekwaarderatio is respectievelijk 1,5 en 0,7. ​​​​​​​​​​​​​​

Kansen

  • De bank onderscheidt zich door zijn krachtige uitvoering van het bank-verzekeraarmodel in combinatie met een sterke marktpositie. Dit model kan KBC verder uitrollen buiten zijn thuismarkten.
  • Het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa kan – bij een verbetering van de economische omstandigheden – een motor zijn voor de winstgevendheid.
  • De kapitaalpositie is sterk verbeterd dankzij de goede kasstroomopwekking en kapitaalemissies. Hierdoor is de bank goed gepositioneerd om economische tegenslag te doorstaan.
  • Duurzaamheidsrisico’s betreffen ethische schendingen en reputatieschade – voor een deel afkomstig van de geografische verdeling van de activiteiten – en cybersecurity-risico’s. De algehele bloostelling aan duurzaamheidsrisico’s is gemiddeld. Het bedrijf scoort sterk op het omgaan met duurzaamheidsrisico’s en beter dan concurrenten.

Risico's

  • KBC heeft een grote portefeuille met Ierse en Oost-Europese leningen waarvan de verliezen minder worden, maar nog steeds groot zijn.
  • Als de Europese economie afzwakt, kunnen de opkomende markten in Oost-Europa waar KBC actief is relatief harder geraakt worden dan de Westerse markten. Dit zou KBC disproportioneel kunnen raken ten opzichte van andere Europese banken.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 53,02 op KBC 6,3 9,88 0,00 +13,72 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 50,37 op KBC 5,0 12,54 0,00 +10,53 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 68,87 op KBC 9,5 6,62 0,00 -15,31 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 74,06 op KBC 5,3 11,81 0,00 -9,56 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 18 mei 2023, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van KBC Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.